Nasz znak: RGP 72241- 21/ 05                                       Ostróda  15 grudnia  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn.zm / , zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 95/05 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze  bez przetargowej nieruchomości gruntowe nie zabudowane oznaczone jako działki Nr 73/1 i 74/2, położone w obrębie

i miejscowości  Wysoka Wieś.

Nieruchomości stanowią  własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 39084  prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla terenu obejmującego zbywane działki, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w planie  ogólnym zagospodarowania przestrzennego gm. Ostróda obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002r. działki były przeznaczone  pod infrastrukturę techniczną - drogi.

Działki te stanowią drogi gruntowe nie urządzone przebiegające przez teren o zróżnicowanym ukształtowaniu wysokościowym. Zbywane działki  Nr 73/1 o pow.   200 m2   i Nr 74/2 o pow. 400 m2  - sklasyfikowane są  jako drogi  o łącznej pow. 600 m2, stanowią dojazd  /komunikację/ od drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej przebiegającej przez wieś  do przyległych do niej działek tworzących kompleks gruntów oznaczonych Nr: 70/2 i 112 - zabudowana, stanowiących własność  osoby fizycznej.

Po przeniesieniu własności w/w działek, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działek przyległych- nadal zachowają  one charakter  dróg wewnętrznych.

Zbycie przedmiotowych działek  w obrębie Wysoka Wieś następuje na podstawie art. 37 ust. 1 i ust.2 pkt 6 , wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj.

- działka Nr 73/1 o pow. 200 m2 /droga/  na poprawienie warunków zagospodarowania działki Nr  70/2,

- działka  Nr 74/2 o pow. 400 2  /droga/ na poprawienie warunków zagospodarowania  działki zabudowanej  Nr  112 -   stanowiących własność małż: Ewy i Jacka  Tracz.

Zbycie działek Nr 73/1 i 74/2  prowadzone jest na wniosek w/w właściciela gruntów przyległych uzasadniającym nabycie  w celu ułatwienia zagospodarowania posiadanego terenu - posesji zabudowanej.

Osoby fizyczne i prawne ,którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm /, winne złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda  ul. Mickiewicza 24  w terminie do dnia 6 lutego  2006r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości: -działka Nr  73/1  - cena 480,- zł ,  działka Nr  74/2 -  cena 2.346,- zł.

W przypadku braku takich wniosków działki  Nr 73/1 i Nr 74/2   zostaną  sprzedane  na rzecz małż.Tracz - na podstawie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce gruntami;

- działka Nr 73/1  za cenę 600,-  zł,    działka Nr 74/2 za cenę 2.500,- zł. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami  w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży  przedmiotowych działek. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości Wysoka Wieś oraz  w siedzibie Urzędu  Gminy  Ostróda  ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 22 grudnia 2005r.  do 15 stycznia 2006r. oraz na stronie internetowej  www.bip.gminaostroda.pl

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 01.02.2006, ostatnia aktualizacja: 01.02.2006, odsłon: 992


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541065
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości