Nasz znak: RGP 72241- 19/ 05                                       Ostróda  15 grudnia  2005r

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /  Dz.U z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn.zm / , zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 95/05 z dnia 15 grudnia  2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze  bez przetargowej nieruchomość nie zabudowaną oznaczoną jako działka Nr 35/9 o pow. 0,1300  ha, położona w obrębie i miejscowości  Wirwajdy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 38964  prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Zbywana działka Nr 35/9- sklasyfikowana jako droga o pow. 0,1300 ha, stanowi nie urządzona drogę gruntową o powierzchni 0,1300 ha ,przebiegającą przez kompleks  gruntów użytkowanych rolniczo.. Stanowi komunikację od drogi gminnej -śródpolnej do przyległych do niej działek oznaczonych Nr:  35/15, 35/7 i 63/3 stanowiących własność  osoby fizycznej. Po przeniesieniu własności działka Nr 35/9 , w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działek  przyległych, nadal zachowa  charakter  drogi wewnętrznej.

Zbycie działki Nr 35/9  w obrębie Wirwajdy następuje na podstawie  art. 37 ust. 1 i ust.2 pkt 6 , wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wyżej wyszczególnionych ,stanowiących własność Pana Huberta Kuchmeister.

Zbycie działki Nr 35/9 prowadzone jest na wniosek w/w właściciela gruntów przyległych , uzasadniający nabycie  w celu ułatwienia zagospodarowania posiadanego kompleksu gruntów rolniczych.

Osoby fizyczne i prawne , którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm/, winne złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda  ul. Mickiewicza 24  w terminie do dnia 6 lutego  2006r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń , cenę nieruchomości ustala się w wysokości 3.250,oo zł.

W przypadku braku takich wniosków działka Nr 35/9 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce gruntami za cenę  3.400,- zł. / słownie ; trzy  tysiące czterysta  złotych / na rzecz  Pana Huberta Kuchmeister. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami  w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży  przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości Wirwajdy   oraz  w siedzibie Urzędu  Gminy  Ostróda  ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 22 grudnia 2005r. do 15 stycznia 2006r. oraz na stronie internetowej  www.bip.gminaostroda.pl

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 01.02.2006, ostatnia aktualizacja: 01.02.2006, odsłon: 980


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563904
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości