Nasz znak: RGP 72241- 36/ 04/ 06                                       Ostróda  7 kwietnia  2006r

                                                   Ogłoszenie

                  Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn.zm / , zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 28/06 z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości,

 że przeznacza do sprzedaży w drodze  bez przetargowej nieruchomość gruntową  oznaczoną  jako działka Nr 233/1 , położona  w obrębie  i miejscowości Tyrowo.

 

Nieruchomość stanowi  własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 39681   prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla terenu obejmującego zbywaną działkę, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,w planie  ogólnym zagospodarowania przestrzennego gm.Ostróda obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002r. działka była przeznaczona

pod infrastrukturę techniczną - droga. Działka stanowiła drogę gruntową nie urządzoną przebiegającą przez teren o zróżnicowanym ukształtowaniu wysokościowym. 

Zbywana działka Nr  233/1 o pow. 0,0498 ha, według katastru nieruchomości jest sklasyfikowana jako rola kl. IVa,  powstała z części  drogi nie urządzonej na długości przebiegającej   przez podwórko jednej z posesji,  między budynkami .

Została wydzielona w celu sprzedaży dla poprawy zagospodarowania nieruchomości zabudowanej do niej przyległej składającej się z dwóch działek tworzących  posesję zabudowaną , oznaczonych jako działki  Nr  262/2  i 252  w miejscowości Tyrowo.

 

Zbycie  działki Nr  233/1  o pow. 0,0498 ha w obrębie  i miejscowości Tyrowo następuje na podstawie  art. 37 ust. 1 i ust.2 pkt 6 , wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. - działki  Nr 252 o pow. 0,1600 ha / zabudowanej / oraz działki Nr 262/2 / zabudowanej / -  stanowiących własność  Pani Katarzyny Nasiadka .

Zbycie działki Nr  233/1  prowadzone jest na wniosek w/w właściciela gruntów przyległych do zbywanej działki , uzasadniającym nabycie  w celu ułatwienia zagospodarowania posiadanego terenu - posesji zabudowanej.

Osoby fizyczne i prawne ,którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości

na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm /, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda  ul. Mickiewicza 24  w terminie do dnia 29 maja   2006r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń , cenę zbywanej nieruchomości ustala się w wysokości  4.670,oo- zł.

W przypadku braku takich wniosków działka  Nr 233/1  zostanie   sprzedana  na rzecz Pani Katarzyny Nasiadka - na podstawie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce gruntami ,  za cenę  4.670,oo zł.

Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami  w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży  przedmiotowej działki.

 

         Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości

Tyrowo oraz  w siedzibie Urzędu  Gminy  Ostróda  ul. Mickiewicza 24

 w terminie od dnia 13 kwietnia do 8 maja 2006r. oraz na stronie internetowej  www.bip.gminaostroda.pl .

 

 Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 10.05.2006, ostatnia aktualizacja: 10.05.2006, odsłon: 1 074


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563565
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości