Nasz znak: RGP.6840.54.2011                                     
Ostróda, 12 sierpnia 2013 r.
 
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/141/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Górka, oznaczonej jako działka: Nr 7/6 o pow. 1,2408 ha i Nr 7/7 o pow. 20,6696 ha.
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00019654/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz.1646/, przedmiotowe działki mają przeznaczenie:
 
działka Nr 7/6
- 14MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa
- 4KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe.
 
działka Nr 7/7
- 19MN,20MN,21MN,22MN,23 MN, 24MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa,
- 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW - drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,
- 3US, 4US - zabudowa turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji,
- 6ZP,7ZP,8ZP,10ZP - zieleń urządzona,
- 4K, 5K - kanalizacja sanitarna.
 
Obszar położony jest w sąsiedztwie strefy peryferyjnej miasta Ostródy, u zbiegu dróg krajowych Nr 16 i Nr 7. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: od strony zachodniej i południowej tereny niezainwestowane o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi turystyczne, od strony wschodniej występuje pas zieleni urządzonej wzdłuż jeziora Sajmino.
Na obszarze występuje drzewostan w młodym wieku, podwyższający walory krajobrazowe.
Obecnie jest to teren niezagospodarowany, nieuzbrojony w infrastrukturę techniczną.
Propozycje rozwiązania sieci: dróg wewnętrznych, wodnokanalizacyjnej i elektroenergetycznej - zawiera opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego zbywanego obszaru zakłada podział na 68 działek pod zabudowę, pozostała powierzchnia to tereny zielone i drogi wewnętrzne, piesze i rowerowe.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 27 września 2013 r.
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości - 4.423.710,00 zł.
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym jego etapie.
Zbycie wyżej opisanego obszaru o łącznej pow. 21,9104 ha, w tym działki Nr 7/6 o pow. 1,2408 ha i Nr 7/7 o pow. 20,6696 ha - nastąpi łącznie w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę przedmiotowej nieruchomości w wysokości 4.423.710,- zł łącznie z podatkiem VAT /słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziesięć złotych/.
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.
 
W przypadku nie wykorzystania przez nabywcę nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat wraz z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny prawo odkupu wykonuje się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. Jeżeli określona w umowie sprzedaży cena odkupu przenosi cenę i koszty sprzedaży, sprzedawca może żądać obniżenia ceny odkupu do wartości rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;
Sprzedaż nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości może nastąpić, jeżeli wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie wykona prawa pierwokupu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza. Z chwilą złożenia oświadczenia:
2) nieruchomość staje się własnością gminy, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, Kajkowo, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 14 sierpnia 2013r. do dnia 06 września 2013 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 14 sierpnia 2013 r.
 
Informacje tel./0-89/ 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.08.2013, ostatnia aktualizacja: 19.10.2013, odsłon: 1 002


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085580
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości