Nasz znak: RGP.6840.9.2011                                         Ostróda, 24 listopada 2011 r.

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia Nr 129/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 listopada 2011 r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości lokalowej oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 7A, położonym w miejscowości Pietrzwałd, na działce nr 215/1 o pow. 0,1824 ha.

 

Działka nr 215/1 o pow. 0,1824 ha, położona w obrębie Pietrzwałd, zgodnie z KW 39081 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie stanowi, co do udziału 34/100, własność Gminy Ostróda.

 

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.

 

Działka nr 215/1 o pow. 0,1824 ha położona jest w początkowej, północnej części wsi Pietrzwałd. Znajduje się w odległości ok. 70 m od drogi powiatowej Pietrzwałd – Wysoka Wieś. Położona jest na terenie płaskim z lekkim spadkiem w kierunku drogi. Kształt zbliżony do trapezu o proporcjonalnych bokach. Działka częściowo ogrodzona płotem z siatki drucianej.

 

Na działce znajduje się budynek gospodarczy oraz budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem porządkowym 7A. Wybudowany został w latach 70-tych w technologii tradycyjnej. Budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, częściowo ocieplony. Wyposażony jest w: instalację wodociągową – zasilaną z wodociągu wiejskiego, elektryczną, gazową oraz instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody – indywidualne dla każdego lokalu mieszkalnego. Budynek wyposażony jest również w instalację kanalizacyjną - obecnie odprowadzenie do osadnika znajdującego się na terenie działki. W najbliższym czasie możliwość podłączenia do kanalizacji zbiorczej.

 

Dawniej budynek wiejskiej przychodni zdrowia.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1/ udział 32/100 w gruncie działki nr 215/1 o powierzchni 0,1824 ha, położonej w obrębie Pietrzwałd (zabudowanej budynkiem wielorodzinnym) oraz w częściach wspólnych budynku.

 

2/ lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 109,62 m2, składający się z 9 pomieszczeń. Usytuowany na parterze. Wyposażony w instalację elektryczną – 230V, wodną z zimną wodą z sieci wiejskiej, kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu oraz ciepłej wody użytkowej indywidualne – piec gazowy dwufunkcyjny. Kaloryfery płaszczowe typu PURMO. Stolarka okienna PCV. Wejście do lokalu z dwóch stron budynku. Lokal mieszkalny wymaga adaptacji na cele mieszkalne.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – ustalono cenę przedmiotowej nieruchomości w wysokości 100.600,- zł (słownie: sto tysięcy sześćset złotych).

                                                

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 13 stycznia 2012 r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przez zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Pietrzwałd oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia od 29 listopada do 22 grudnia 2011 r. oraz gazecie Wyborczej (zasięg lokalny) dnia 29 listopada 2011 r.

 

Informacje tel./89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.11.2011, ostatnia aktualizacja: 27.12.2011, odsłon: 761


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16099902
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości