Nasz znak: RGP.6840.11.2016
Ostróda, 7 kwiecień 2016 r.
dot. również: RGP.6840.12.2016, RGP.6840.13.2016
 
Wykaz
 
    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządzenia Nr 51/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie i miejscowości Kątno, oznaczonych jako działki: - Nr 97/2 o pow. 0,1652 ha,- Nr 97/3 o pow. 0,1649 ha,- Nr 97/4 o pow. 0,1646 ha.
 
Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021467/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczone do sprzedaży działki położone są we wschodniej części wsi Kątno w sąsiedztwie kompleksu leśnego oraz zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Wieś Kątno położona jest w odległości 12 km od Ostróda i 25 km od Olsztyna. Jest to piękna i malownicza miejscowość położona w lesie sosnowo-brzozowym nad jeziorem Szeląg Wielki, gdzie daje początek Kanał Ostródzko-Elbląski. Przedmiotowe działki położone są ok 450 m od centrum wsi i około 850 m od jeziora Szeląg Wielki. Dojazd do przedmiotowych działek z centrum wsi odbywa się drogą gruntową szutrową.
 
Działki gruntowe nr 97/2, 97/3 i 97/4 znajdują się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz dużego kompleksu leśnego. Działki posiadają kształt prostokąta o proporcjonalnych bokach, położone są na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych i bardzo dobrych warunkach inwestycyjnych. Istnieje możliwość podłączenia w przyłącza wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne.
Działki sklasyfikowane jako PsVI.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia
8 maja 2013 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest  w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę przedmiotowych działek w wysokości:
  • Nr 97/2 - 64.300,- zł
  • Nr 97/3 - 64.200,- zł
  • Nr 97/4 - 64.100,- zł
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 27 maja 2016 r.
 
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu o którym mowa powyżej.
 
Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.
 
    Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 12 kwietnia 2016 r. do 4 maja 2016 r. w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Wyborczej dnia 12 kwietnia 2016 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.04.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 

 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 12.04.2016, ostatnia aktualizacja: 05.05.2016, odsłon: 700


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544816
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości