Nasz znak: RGP.6840.23.2015                                                           Ostróda, 12 kwietnia 2016 r.

Wykaz
 
   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządzenia Nr 57/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ew. nr 65/5 o pow. 0,1166 ha i nr 69/2 o pow. 0,0342 ha, położonych w obrębie Górka.
 
Zgodnie z KW Nr EL1O/00015325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 69/2, położona w obrębie Górka, stanowi własność Gminy Ostróda. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 65/5, powstała z podziału działki nr 65/4, decyzją podziałową z dnia 25 listopada 2015 r. znak: RGP.6831.41.2015. Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą EL1O/00015325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie i zgodnie z nią stanowi własność Gminy Ostróda.
 
Działki nr 69/2 i nr 65/5 stanowią drogi gminne, położone poza obszarem zwartej zabudowy we wsi Górka.
 
Przedmiotowe działki położone są ok 1 km od granicy miasta Ostróda i ok. 3 km od zaczynającego się centrum zabudowy. Znajdują się po lewej stronie drogi krajowej nr 7 – Warszawa – Gdańsk, jadąc w kierunku Warszawy. Położone są w głębi, za budynkami maganyzowo-produkcyjnymi. Dojazd do działek bezpośrednio z drogi krajowej nr 7 – drogą utwardzoną za zabudową magazynowo-produkcyjną – gospodarstwo rolne – Górka 11.
 
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się inne działki niezabudowane przeznaczone w mpzp na cele produkcyjno-magazynowo-składowe. Kształt działek zbliżony do prostokąta o wydłużonych bokach – charakterystyczny dla inwestycji liniowych - drogi. Ukształtowanie terenu – teren lekko pofałdowany o bardzo dobrych warunkach inwestycyjnych. Działki niezabudowane, nieogrodzone.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda w miejscowości Górka zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XLVIII/366/2002 z dnia 11 lipca 2002 r.  opublikowanym Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 108, poz. 1647, działki nr 65/5 i nr 69/2 przeznaczone są pod D 10/1x6/ - projektowaną drogę dojazdową oraz 12-3SP – tereny projektowanej zabudowy – bazy, składy, przemysł nieuciążliwy.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ew. nr 65/5 i nr 69/2 w wysokości 39.100,00 zł.
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 30 maja 2016 r.
 
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu o którym mowa powyżej.
 
Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 14 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r. w miejscowości Górka, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Wyborczej dnia 14 kwietnia 2016 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.04.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 14.04.2016, ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, odsłon: 753


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085521
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości