Nasz znak: RGP.6840.70.2015                                                                        Ostróda, 23 marca 2016 r.
Wykaz
 
   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka.
 
Działka położona w obrębie Górka, oznaczona numerem ewidencyjnym 84/16, powstała z podziału działki nr 84/11, decyzją podziałową z dnia 19 stycznia 2016 r. znak: RGP.6831.77.2015. Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą EL1O/00019654/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie i zgodnie z nią stanowi własność Gminy Ostróda.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 84/16, położona w obrębie Górka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006 r. opublikowanym Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646, przeznaczona jest pod 13 US – zabudowę turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji.
 
Działka nr 84/16 o powierzchni 52380 m2, położona jest około 2 km od granicy miasta Ostróda i około 250 m od jeziora Nakroń (Sement Mały). Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Działka posiada kształt nieregularny, nieokreślony oraz stanowi teren płaski, w chwili obecnej działka niezagospodarowana. Od strony południowej graniczy bezpośrednio z drogami gminnymi utwardzonymi kostką z polbruku i asfaltem, w których znajdują się sieci uzbrojenia technicznego, natomiast od strony wschodniej, zachodniej i północnej z gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zieleń nieurządzoną ZN i tereny leśne ZL.
Działka posiada możliwość uzbrojenia w pełną sieć uzbrojenia technicznego – wodną, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), energetyczną oraz telekomunikacyjną.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 w wysokości 999.700,00 zł.
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 12 maja 2016 r.
 
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie w/w terminu.
 
Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.
 
W akcie notarialnym przeniesienia własności nabywca ustanowi na nieruchomości o nr ewidencyjnym 84/16 o pow. 5,2380 ha, obr. Górka nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
  1. znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej, to jest działce nr 84/16 sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, przewodu wodociągowego ogólnego oraz przewodu elektroenergetycznego oświetleniowego wraz z latarniami,
  2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt. 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka i Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 29 marca 2016 r. do 20 kwietnia 2016 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Wyborczej dnia 29 marca 2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.03.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 

 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 29.03.2016, ostatnia aktualizacja: 21.04.2016, odsłon: 659


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544511
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości