Nasz znak: RGP.6840.35.2015
Ostróda, 11 lutego 2016 r.
 
Wykaz
 
   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządzenia Nr 162/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 676/7 o pow. 0,1435 ha, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo.
 
Zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00014245/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 676/7 położona w obrębie i miejscowości Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 676/7 o pow. 0,1435 ha, położona jest przy ulicy Jodłowej, w miejscowości Samborowo. Przedmiotowa działka znajduje się na osiedlu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, niskointensywną. Brak połączenia komunikacji miejskiej z przedmiotowym osiedlem. Przystanek autobusowy znajduję się w odległości ok. 1200 m od osiedla. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy osiedle z drogą krajową nr 16.
 
Działka będąca przedmiotem sprzedaży zlokalizowana jest w środkowej części osiedla w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz rozpoczętych budów i zabudowy jednorodzinnej i ma powierzchnię 1435m2 oraz kształt prostokąta o proporcjonalnych bokach. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych.  Sąsiedztwo i otoczenie przedmiotowej nieruchomości oceniono jako zadawalające ze względu na brak urządzonych terenów zielonych tj. parki, skwery itp., średnie poczucie bezpieczeństwa ze względu na oddalenie od głównych dróg miasta oraz brak w chwili obecnej oświetlenia osiedla. Działka sklasyfikowana jako RV.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, oznaczony jest jako 7MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 676/7 w wysokości 38.100,00 zł.
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 31 marca 2016 r.
 
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu o którym mowa powyżej.
 
Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.
 
  Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 16 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Wyborczej dnia 16 lutego 2016 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.02.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 

 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 16.02.2016, ostatnia aktualizacja: 18.03.2016, odsłon: 957


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544890
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości