Nasz znak: RGP.6840.24.2016                                          Ostróda, 15 lipca 2016 r.
             
Wykaz
 
      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), uchwały Nr XX/139/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności kompleksu działek (wchodzących w skład nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Górka). W skład kompleksu wchodzą działki ew.: nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 67,5751 ha.
 
Działki oznaczone numerami ewidencyjnym, stanowią własność Gminy Ostróda:
- 7/26, 7/27, 7/28 objęte księgą wieczystą EL1O/00049845/3,
- 84/13 objęta księgą wieczystą EL1O/00019654/8,
- 12/14, 12/16 objęte księgą wieczystą EL1O/00031472/8.
W/w księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006 r. opublikowanym Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646, przedmiotowe działki mają przeznaczenie:
 
- działka 7/26 o pow. 314210 m2:
- 6,7 US – tereny zabudowy usług turystyczno – wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
- 8 K – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
- 23, 26 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
- 9 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
- 12 ZP – tereny zieleni urządzonej,
- 2 ZL – tereny lasów,
- działka 7/27 o pow. 99699 m2:
- 8, 9, 10 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
- 10, 11 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
- 5, 6 ZL – tereny lasów,
- działka 7/28 o pow. 56182 m2:
- 11 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
- działka 84/13 o pow. 178296 m2:
- 12 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
- 8, 12 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
- 3, 4 ZL – tereny lasów,
- 9 K – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
- działka 12/14 o pow. 15886 m2,
- 26 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
- 12, 13 ZP – tereny zieleni urządzonej,
- 3 ZL - tereny lasów,
- działka 12/16 o pow. 11478 m2:
- 27 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
- 14 ZP – tereny zieleni urządzonej,
- 11, 12 ZN –  tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
- 3, 4, 5, 6 ZL – tereny lasów.
 
Kompleks działek przeznaczonych do sprzedaży położony jest pomiędzy miejscowościami Kajkowo a miejscowością Górka, które leżą w granicach administracyjnych Gminy Ostróda, a graniczą bezpośrednio z miastem Ostróda. Przeznaczony do sprzedaży kompleks znajduje się ok. 2 km od granicy miasta. Dojazd do przedmiotowych działek odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie, a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Tereny sąsiadujące z działkami są obecnie niezagospodarowane. W przeważającej mierze stanowią je grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną i pensjonatową (projektowaną), zabudowę usług turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji, tereny lasów oraz zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
 
Kształt kompleksu nieregularny, ograniczony ciągami komunikacyjnymi - drogami gminnymi od zachodu i południa oraz rezerwą terenu pod projektowaną drogę krajową nr 16 od północy. Na wschodzie działki sąsiadują z linią brzegową jeziora Nakroń (Sement Mały). Kształt i duży obszar kompleksu umożliwia jego racjonalne wykorzystanie do szerokiej gamy działalności zgodnej z jego podstawową funkcją.
   
Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej lekko pofałdowanej. Na terenie kompleksu licznie występują zadrzewienia, o różnogatunkowym drzewostanie w różnym wieku. W chwili obecnej zieleń jest nie urządzona, teren porośnięty trawą oraz zakrzaczeniami. Teren został uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz energetyczną. Przez wyznaczony do sprzedaży teren przebiegają drogi gminne wraz z chodnikami utwardzone kostką z polbruku, w których znajdują się sieci uzbrojenia technicznego.
 
Na nieruchomościach gruntowych objętych księgą wieczystą KW Nr EL1O/00049845/3 oraz KW Nr EL1O/00031472/8 zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. oddział w Olsztynie.
 
Dodatkowo w akcie notarialnym przeniesienia własności nabywca ustanowi na kompleksie działek (należących do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Górka): nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 67,5751 ha nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
  1. znoszeniu istnienia na działkach nr 7/26, 7/27, 7/28, 84/13, 12/14, 12/16 sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, przewodu wodociągowego ogólnego oraz przewodu elektroenergetycznego oświetleniowego wraz z latarniami,
  2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt. 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę kompleksu działek (należących do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Górka): nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 67,5751 ha. w wysokości 8.006.000,00  zł.
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
Cena nabycia przedmiotowego kompleksu działek, ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. W przypadku braku takich wniosków kompleks działek zostanie sprzedany w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie w/w terminu.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka i Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 19 lipca 2016 r. do 10 sierpnia 2016 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Wyborczej dnia 19 lipca 2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.07.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 19.07.2016, ostatnia aktualizacja: 22.08.2016, odsłon: 772


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679921
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości