Nasz znak: RGP.72241-67,68,69,70,71/2010             Ostróda, 08 października 2010 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenie Nr 104/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży niżej wyszczególnione działki gruntu, położone w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, oznaczone jako działki:

 

- Nr 144/67 o pow. 0,1093 ha, KW 44880;

 

- Nr 144/68 o pow. 0,1024 ha, KW 44881;

 

- Nr 144/69 o pow. 0,1050 ha, KW 44882;

 

- Nr 144/70 o pow. 0,1050 ha, KW 44883;

 

- Nr 144/71 o pow. 0,1050 ha, KW 44884.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi podanymi powyżej, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Wałdowo, na granicy administracyjnej miasta i gminy. Położone niedaleko drogi gruntowej utwardzonej, która jest drogą dojazdową z ul. Partyzantów i która łączy dzielnicę Wałdowo z terenami administracyjnymi miasta Ostróda. Działki położone w odległości ok. 2,5 km od centrum miasta. W części miejskiej oraz gminnej jest to osiedle o zabudowie jednorodzinnej, niskointensywnej. Istnieje połączenie komunikacji miejskiej z przedmiotowym osiedlem. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 100 m od działek. Do osiedla prowadzą drogi asfaltowe. Działki położone na terenie płaskim, o korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenia w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone.

 

W ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27.05.1998 r. przedmiotowy teren znajduje się w strefie rozwoju funkcji osadniczych - tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Teren dla którego należy opracować mpzp.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę przedmiotowych działek w wysokości:

 

- Nr 144/67 - 68.500,00 zł

 

- Nr 144/68 - 64.000,00 zł

 

- Nr 144/69 - 65.500,00 zł

 

- Nr 144/70 - 65.500,00 zł

 

- Nr 144/71 - 65.500,00 zł

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 26 listopada 2010r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia od 12 października do 05 listopada 2010r. oraz w gazecie Olsztyńskiej dnia 12 października 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.10.2010, ostatnia aktualizacja: 08.11.2010, odsłon: 800


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527082
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości