Nasz znak: RGP.6840.6.2012

(dot. również: RGP.6840.7.2012, RGP.6840.8.2012, RGP.6840.9.2012)

Ostróda, 10 lutego 2012 r.

 

 

Wykaz

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia nr 18/2012 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 lutego 2012 r., w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży niżej wyszczególnione działki gruntu, położone w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczone jako działki ew.:

 

-         Nr 676/4 o pow. 0,0991 ha,

-         Nr 676/5 o pow. 0,1348 ha,

-         Nr 676/6 o pow. 0,1609 ha,

-         Nr 676/7 o pow. 0,1435 ha.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Samborowo - dużej wsi położonej w gminie Ostróda przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława. Miejscowość wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS i PKP.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gm. Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/209/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26.02.1997 r. w/w działki przeznaczone są pod tereny zabudowy jednorodzinnej.

 

Działki sklasyfikowane są jako rola klasy V, znajdują się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, rozpoczętych budów i zabudowy jednorodzinnej. Położone są na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenia działki na własny koszt w sieci: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę przedmiotowych działek w wysokości:

 

-         Nr 676/4 - 22.500,- zł

-         Nr 676/5 - 30.700,- zł

-         Nr 676/6 - 36.600,- zł

-         Nr 676/7 - 32.600,- zł

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 06 kwietnia 2012 r.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia od 21 lutego do 15 marca 2012 r. oraz gazecie Wyborczej (zasięg lokalny) 21 lutego 2012 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 17.02.2012, ostatnia aktualizacja: 23.03.2012, odsłon: 853


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331425
odsłon strony

Aktualnie mamy
93 gości