Nasz znak: RGP. 72241-40/2010                                   Ostróda, 26 stycznia 2010r.

 

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/141/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Górka, oznaczoną jako działki: Nr 7/6 o pow. 1,2408 ha i Nr 7/7 o pow. 20,6696 ha.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 19654 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda terenu części obrębu; Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz.1646/, przedmiotowe działki mają przeznaczenie:

 

działka Nr 7/6

- 14MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa

- 4KDW - drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,

- 3K - kanalizacja sanitarna.

 

działka Nr 7/7

- 19MN,20MN,21MN,22MN,24MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa,

- 5KDW,6KDW,7KDW,8KDW,9KDW,10KDW,11KDW - drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,

- 3US,4US - zabudowa turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji,

- 6ZP,7ZP,8ZP,10ZP - zieleń urządzona,

- 4K,5K - kanalizacja sanitarna.

 

Obszar położony jest w sąsiedztwie strefy peryferyjnej miasta Ostródy, u zbiegu dróg krajowych Nr 16 i Nr 7. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się; od strony zachodniej i południowej tereny nie zainwestowane o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi turystyczne, od strony wschodniej występuje pas zieleni urządzonej wzdłuż jeziora Sajmino.

Na obszarze występuje drzewostan w młodym wieku, podwyższający walory krajobrazowe.

Obecnie jest to teren niezagospodarowany, nieuzbrojony w infrastrukturę techniczną.

Propozycje rozwiązania sieci: dróg wewnętrznych, wodnokanalizacyjnej i elektroenergetycznej - zawiera opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego zbywanego obszaru zakłada podział na 68 działek pod zabudowę, pozostała powierzchnia to tereny zielone i drogi wewnętrzne, piesze i rowerowe.

 

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 19 marca 2010r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości - 4 531 071 zł.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

Zbycie wyżej opisanego obszaru o łącznej pow. 21,9104 ha, w tym działki Nr 7/6 o pow. 1,2408 ha i Nr 7/7 o pow. 20,6696 ha - nastąpi łącznie w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę przedmiotowej nieruchomości w wysokości 5.200.000,- zł łącznie z podatkiem VAT /słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych/.

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, Kajkowo, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 02 lutego do dnia 24 lutego 2010 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 02 lutego 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.02.2010, ostatnia aktualizacja: 01.03.2010, odsłon: 712


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527078
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości