Nasz znak: RGP.6840.55.2011      

Ostróda, 21 października 2011 r.

 

WYKAZ

 

                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIII/152/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Górka, oznaczoną jako działki: Nr 7/11 o pow. 56,9452ha, Nr 12/9 o pow. 3,6129ha, Nr 84/4 o pow. 23,6369ha
o łącznej pow. 84,1950ha.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 31472 urządzoną dla działki Nr 12/9 oraz z księgą wieczystą Nr 19654 urządzoną dla działek Nr 7/11 i 84/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda terenu części obrębu; Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz.1646/, przedmiotowe działki mają przeznaczenie:

 

działka nr 7/11

- 11ZP, 12 ZP- zieleń urządzona;

- 6ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN- zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

- 2ZL, 5ZL, 6 ZL- las;

- 7K, 8 K- urządzenia infrastruktury technicznej- kanalizacji sanitarnej;

- 6US, 7US, 8US, 9US, 10US, 11US- zabudowa turystyczno-wypoczynkowa, sportu i rekreacji;

- 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

- 5KD- droga publiczna.

 

działka nr 12/9

- 2 ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL- lasy;

- 25KDW, 26KDW, 27KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

- 6ZN, 11ZN, 12ZN- zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

- 12ZP, 13ZP, 14ZP- zieleń urządzona;

- 2WS- wody powierzchniowe.

 

działka nr 84/4

- 3ZL, 4ZL- lasy;

- 12ZN- zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

- 12US, 13US- zabudowa turystyczno-wypoczynkowa, sportu i rekreacji;

- 25KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

- 9K- urządzenia infrastruktury technicznej- kanalizacji sanitarnej. 

 

                Obszar położony jest na obrzeżach miasta Ostróda, w jego południowo-wschodniej części, w strefie peryferyjnej, w pobliżu skrzyżowania dróg krajowych nr 7 i 16. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny nie zainwestowane, o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe na północy i tereny rolnicze od zachodu i południa. Na wschodzie nieruchomość graniczy z jeziorem Sement Mały.

                Kształt kompleksu regularny, prostokątny, ograniczony ciągami komunikacyjnymi- drogami publicznymi od południa i zachodu oraz rezerwą terenu pod projektowaną obwodnicę Ostródy od północy. Na wschodzie nieruchomość sąsiaduje z jeziorem Sement Mały. Kształt i duży obszar kompleksu umożliwia jego racjonalne wykorzystanie do szerokiej gamy działalności zgodnej z jego podstawową funkcją.

               

                Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej, miejscowo podmokłej. Na terenie kompleksu licznie występują zadrzewienia, o różnogatunkowym drzewostanie w różnym wieku. W chwili obecnej zieleń jest nie urządzona, teren porośnięty trawą i sporadycznymi zakrzaczeniami.

                Komunikację wewnętrzną zapewniają drogi gruntowe, o słabym stanie nawierzchni, w większości stanowiące drogi zwyczajowe. Sieć dróg jest słabo rozwinięta, otwiera dużą dowolność w kształtowaniu przyszłego układu komunikacyjnego dla ewentualnej inwestycji.

                W chwili obecnej teren nie jest uzbrojony. Plan zagospodarowania przewiduje budowę sieci wodnokanalizacyjnej i elektroenergetycznej. W zasięgu znajdują się urządzenia sieci elektrycznej oraz wodociągowej. W południowej części kompleksu przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

                 

                Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 09 grudnia 2011 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości - 7 043 577 zł.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

Zbycie wyżej opisanego obszaru o łącznej pow. 84,1950 ha, w tym Nr 7/11 o pow. 56,9452ha, Nr 12/9 o pow. 3,6129ha, Nr 84/4 o pow. 23,6369ha - nastąpi łącznie w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę przedmiotowej nieruchomości w wysokości 7.050.000,- zł łącznie z podatkiem VAT /słownie: siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, Kajkowo,
 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 24 października do dnia
16 listopada 2011 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz
w Gazecie Olsztyńskiej dnia 24 października 2011 r.

 

Informacje tel./89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.10.2011, ostatnia aktualizacja: 29.11.2011, odsłon: 855


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682708
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości