Nasz znak: RGP 72241 - 8 / 05                                        Ostróda  16 grudnia  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /  Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm / , zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 97/05 z dnia 16 grudnia  2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość nie zabudowaną położoną w obrębie i miejscowości  Ryn  - działka Nr 3.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą  prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Ostródzie: KW  Nr  38842.

Przedmiotem  sprzedaży jest grunt  według katastru nieruchomości oznaczony jako działka Nr 3  o powierzchni  0,1600 ha, sklasyfikowany - nieużytek  pow. 0,1600 ha.

Zbywana działka położona jest na obrzeżu wsi , stanowi pas gruntu przylegający do drogi gminnej - gruntowej. Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowa działka  była przeznaczona na cele rolnicze. Zbywana działka obecnie  nie jest wykorzystywana na cele rolne, a ze względu na istniejące zadrzewienia i zakrzewienia posiada walory atrakcyjnego zagospodarowania na teren rekreacyjny, wypoczynkowy. W sąsiedztwie występuje obszar o rolniczym     charakterze a w niewielkiej odległości zabudowa mieszkaniowa. Ustalono cenę nieruchomości  w wysokości   16.500,00 zł. / słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych/.

Zgodnie z art. 67 ust.2 pkt.1 - powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

Osoby fizyczne i prawne ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm. /, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 6 lutego 2006r.

W przypadku sprzedaży w celu realizacji roszczeń  wynikających z art. 34 ust.1,pkt.1 i pkt.2   wyżej cytowanej ustawy, ustala się cenę sprzedaży w wysokości  10.880,00 zł.

W przypadku braku takich wniosków działki zostaną sprzedane w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu.

W przypadku zbycia nieruchomości w drodze przetargu cena nabycia przedmiotowego gruntu zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości Ryn  oraz  w siedzibie Urzędu Gminy  w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od  dnia  22 grudnia  do 15 stycznia  2006r oraz na stronie internetowej  www.bip.gminaostroda.pl

 

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 01.02.2006, ostatnia aktualizacja: 01.02.2006, odsłon: 1 032


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085470
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości