Nasz znak: RGP 72241  - 31/  05                                  Ostróda  16 grudnia  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn.zm / , zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 97/05 z dnia 16 grudnia 2005r.w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie i miejscowości Tyrowo - działka Nr 197.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą  Nr 18806 prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotem  sprzedaży jest grunt niezabudowany o powierzchni 1,83 00 ha. Według katastru nieruchomości teren sklasyfikowany jest jako użytek gruntowy rola kl.IIIb o  pow. 1,1400 ha,  rola kl. IVa o pow. 0,6900 ha.

Działka Nr 197 położona jest w odległości ok.400 m od centrum wsi Tyrowo,  posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nieutwardzonej nawierzchni.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązującego do 31 grudnia 2002r. działka przeznaczona była na cele rolne i obecnie jest użytkowana rolniczo.  Przedmiotowy obszar otaczają tereny o typowo rolniczym charakterze, grunty orne .

Osoby fizyczne i prawne ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r Nr 261,poz.2603 z późn.zm /, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda  wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 6 lutego  2006r.

W przypadku sprzedaży  w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 34 ust.1,pkt.1  wyżej cytowanej ustawy,o gospodarce nieruchomościami, ustala się cenę sprzedaży w wysokości  23.111 ,oo zł .

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie  sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego którego termin zostanie ustalony po upływie terminu do złożenia  wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu.

Zgodnie z art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 - ustalono cenę nieruchomości w wysokości 23.500,oo zł  / słownie : dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych /  -powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U Nr 54 ,poz. 535 z późn.zm / nabycie przedmiotowej działki- na cele rolne/  jest zwolnione z podatku VAT.

W przypadku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, cena nabycia  zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji  Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działki będącej przedmiotem sprzedaży.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości Tyrowo  oraz  w siedzibie Urzędu Gminy  w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od  dnia  22 grudnia  2005r. do 15 stycznia  2006r oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 01.02.2006, ostatnia aktualizacja: 01.02.2006, odsłon: 1 126


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100214
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości