Nasz znak: RGP.6840.23.2011

(dot. również: RGP.6840.24.2011, RGP.6840.25.2011, RGP.6840.26.2011, RGP.6840.27.2011)               

 

Ostróda, 14 kwietnia 2011 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia nr 38/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 kwietnia 2011 r., uchwały Nr VII/29/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży niżej wyszczególnione działki gruntu, położone w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczone jako działki ew.:

 

- Nr 676/8 o pow. 0,1407 ha,

 

- Nr 676/9 o pow. 0,1289 ha,

 

- Nr 676/10 o pow. 0,1403 ha,

 

- Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha,

 

- Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Samborowo - dużej wsi położonej w gminie Ostróda przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława. Miejscowość wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS i PKP.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gm. Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/209/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26.02.1997 r. w/w działki przeznaczone są pod tereny zabudowy jednorodzinnej.

 

Działki sklasyfikowane są jako rola klasy V, znajdują się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, rozpoczętych budów i zabudowy jednorodzinnej. Położone są na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenia działki na własny koszt w sieci: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę przedmiotowych działek w wysokości:

 

- Nr 676/8 - 32.000,- zł

               

- Nr 676/9 - 29.300,- zł

 

- Nr 676/10 - 31.900,- zł

 

- Nr 676/18 - 37.800,- zł

 

- Nr 676/19 - 37.200,- zł

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 03 czerwca 2011 r.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia od 19 kwietnia do 11 maja 2011 r. oraz gazecie Olsztyńskiej 19 kwietnia 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.04.2011, ostatnia aktualizacja: 19.05.2011, odsłon: 855


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679980
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości