Nasz znak: RGP.72241-10/11                                          

Ostróda, 12 stycznia 2011r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 4/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę gruntu, położoną w obrębie i miejscowości Kraplewo, oznaczoną jako działka nr 36/2 o pow. 0,5117 ha.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 21486 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w południowo-zachodniej części wsi Kraplewo, wzdłuż drogi asfaltowej biegnącej w kierunku wsi Dziadyk. Działka o kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu. Teren sąsiedni zaopatrzony w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Na przedmiotowej działce posadowione są słupy elektroenergetyczne. Działka sklasyfikowana jako rolna klasy IIIb.

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, przeznaczony na cele rolne - obszar zlewni pojeziernej, obszar działalności rolniczej o charakterze doświadczalnym z zakazem tworzenia nowych zagród poza zabudową skupioną wsi.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę działki nr 36/2 w wysokości 32.100,00 zł.

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 04 marca 2011 r.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kraplewo, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 18 stycznia do dnia 10 lutego 2011 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 18 stycznia 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.01.2011, ostatnia aktualizacja: 11.02.2011, odsłon: 924


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100150
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości