Nasz znak: RGP.72241-18/2010                                       Ostróda, 23 listopada 2010 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę gruntu oznaczoną jako działka ew. nr 675/48 o pow. 0,2526 ha, położoną w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. w/w działka przeznaczona jest pod tereny mieszkalno-usługowe. Działka będąca przedmiotem sprzedaży występuje w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową- osiedle. Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działka wolna od zabudowy, nieogrodzona. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę działki Nr 675/48 w wysokości 51.000,- zł. Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 07 stycznia 2011 r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia od 23 listopada do 16 grudnia 2010r. oraz gazecie Olsztyńskiej 23 listopada 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.11.2010, ostatnia aktualizacja: 18.01.2011, odsłon: 902


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527088
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości