Nasz znak: RGP.6840. 92.2011                          Ostróda, 29 grudnia 2011 r.

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 152/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. rozpoczęcia procedury przeniesienie prawa własności nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do przeniesienia prawo własności działki nr 262/8 o pow. 0,7024 ha, położonej w obrębie Międzylesie.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 1449 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działka nr 262/8 o pow. 0,7024 ha, położona w obrębie Międzylesie, zabudowana jest budynkami i budowlami związanymi z działalnością tartaku. Znajduje się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych – od strony zachodniej, ściany lasu – od strony południowej, zabudowanej fermą drobiu – od strony północnej oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych od strony północnej.

 

Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Położona jest w ¾ na terenie płaskim i korzystnych warunkach geotechnicznych. Pozostała część pochylona w kierunku północnym. Przez działkę przebiega linia średniego napięcia ograniczająca możliwość zabudowy. Na terenie płaskim – działka utwardzona i zagospodarowana na potrzeby działalności tartaku. W północnej części –porośnięta trawą oraz zakrzaczona na skarpie oraz za skarpą.

Przedmiotowa działka posiada podłączenie w przyłącza: wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne.

 

Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998r., działka nr 262/8 położona w obrębie Międzylesie, znajduje się w strefie rozwoju funkcji osadniczych.

 

Zgodnie z operatem szacunkowym Nr 109-S/11 z dnia 22.09.2011 r. wykonanym przez Rzeczoznawcę Majątkowego – Agnieszkę Sosonka-Wasilewską (Nr upr. 4813),określającym wartość budynku i maszyny trwale związanej z gruntem wykonanym w celu regulowania stanu prawnego nieruchomości, oszacowana wartość znacznie przewyższa wartość gruntu określoną w operacie szacunkowym wykonanym dnia 15 lipca 2011r. przez Rzeczoznawcę Majątkowego – Adama Romacewicza (nr upr. 4548).

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 17 lutego 2012 r.

 

W przypadku braku takich wniosków, zgodnie z art. 231 § 2 k.c. Wójt Gminy Ostróda wystąpi z żądaniem do posiadacza gruntu, który wzniósł na powierzchni działki nr 262/8 położonej w obrębie Międzylesie budynki i inne urządzenia przewyższające wartość tego gruntu, o nabycie od gminy Ostróda prawa własności w/w działki za cenę 136.400,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych).

 

Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy przeniesienia prawa własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Międzylesie, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 03 stycznia 2012 r. do dnia 26 stycznia 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej (zasięg lokalny) dnia 03 stycznia 2012 r.

 

Informacje tel. /89/ 676 07 34 lub 676 07 37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.01.2012, ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, odsłon: 769


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085573
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości