Nasz znak: RGP.6845.9.2016                                                              Ostróda, 7 lipca 2016 r.
 
Wykaz
 
    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 97/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ew. Nr 370/1, położoną w obrębie Lubajny, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00049332/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działka Nr 370/1 o pow. 0,4432 ha położona jest w obrębie. Działka sklasyfikowana jest jako:
- Ł IV – 0,0145 ha,
- R VI – 0,4287 ha.
 
Działka nr 370/1, położona w obrębie Lubajny, zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwalą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016r., znajduje się w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
Przedmiotem dzierżawy jest działka nr 370/1 o powierzchni 0,4432 ha.
 
Wydzierżawienie nieruchomości następuje na okres 3 lat.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych w używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Czynsz miesięczny dzierżawny 1 m2 terenu ustala się zgodnie z § 1. pkt 7 Uchwały Rady Gminy Ostróda
Nr LIII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda w wysokości 0,02 zł powiększony o podatek od towarów i usług VAT.
 
Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi: 88,64 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych 64/100) plus należny podatek VAT, płatny za dany miesiąc w terminie do dnia 20 każdego miesiąca.
 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo i Górka, w Urzędzie Gminy
Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 12 lipca 2016 r. do dnia 3 sierpnia 2016 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda
www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 12 lipca 2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.06.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 12.07.2016, ostatnia aktualizacja: 05.08.2016, odsłon: 784


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563405
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości