Nasz znak: RGP.6845.7.2016                                                                            Ostróda, 15 czerwca 2016 r.
Wykaz
 
    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 86/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ew. Nr 18/4, położoną w obrębie Szyldak, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00019579/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działka Nr 18/4 o pow. 2,6665 ha położona jest w obrębie Szyldak. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako Bz i W.
 
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren na którym znajduje się przedmiotowa działka położony jest w strefie S1 – strefa osadniczo – gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Przedmiotem dzierżawy jest działka nr 18/4 o powierzchni 2,6665 ha.
 
Wydzierżawienie nieruchomości następuje na okres 1 roku.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych w używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Czynsz roczny dzierżawny 1 m2 terenu ustala się zgodnie z § 1. pkt 5 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LIII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda w wysokości 0,02 zł powiększony o podatek od towarów i usług VAT.
 
Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi: 533,30 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy złote 30/100) plus należny podatek VAT, płatny do dnia 30 września 2016 r.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Szyldak, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 16 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 16 czerwca  2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Data przekazania do publikacji: 16.06.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 16.06.2016, ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, odsłon: 764


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544906
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości