Nasz znak : RGP 72241 - 31 /05 /06                                       Ostróda 21lutego 2006r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm /, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr. 207 poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 97/05 z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 197 o pow. 1,8300 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 18806 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt, według katastru nieruchomości, oznaczony jako działka Nr 197 o ogólnej powierzchni 1,8300 ha , sklasyfikowany : rola kl.III b o pow.1,1400 ha, rola kl.IVa o pow.0,6900 ha.

Działka ta położona jest w odległości ok.400 m od centrum wsi Tyrowo, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nieutwardzonej nawierzchni, obecnie jest użytkowana rolniczo. Obszar otaczają tereny o typowo rolniczym charakterze, takie cechy nosi również działka przeznaczona do sprzedaży.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowa działka była przeznaczona na cele rolnicze.

Żadna osoba fizyczna ani prawna nie złożyła wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości tytułem przysługującego jej pierwszeństwa, stosownie do przepisu art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu cenę wywoławczą przedmiotowej działki, która wynosi 23.500,oo- zł / słownie : dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych /.

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j: 240- zł /słownie; dwieście czterdzieści złotych/.

Ustalono, dla działki Nr 197 wadium w wysokości 2.000,oo - zł /słownie: dwa tysiące złotych / płatne w terminie do dnia 3 kwietnia 2006r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Przetarg odbędzie się dnia 10 kwietnia 2006r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2.000,oo- zł w terminie do dnia 3 kwietnia 2006r. w kasie UG Ostróda lub / wpływ / na rachunek bankowy Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A. Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Tyrowo.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działki będącej przedmiotem sprzedaży.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo o oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 28 lutego do 3 kwietnia 2006r. Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 06.04.2006, ostatnia aktualizacja: 06.04.2006, odsłon: 1 104


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682606
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości