OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

Wójta Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych: 

Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków przeznaczonych na realizację

1.

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim

20.03-15.12.2009r.

89.000,00

2.

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim

20.03-15.12.2009r.

12.000,00

3.

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży

20.03-15.12.2009r.

 

- judo

 

3.000,00

- karate

 

3.000,00

5.

Popularyzacja biegów masowych w środowisku wiejskim

30.03-15.12.2009r.

3.000,00

6.

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie

30.03.-15.12.2009r.

31.800,00

7.

Fundusz stypendialny „Równe szanse”

01.08.-15.12.2009r.

10.000,00

 Termin składania ofert na wszystkie zadania - do dnia 20 kwietnia 2009r. do godz. 900 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Ostróda). Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2009r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej przy gabinecie Wójta Gminy Ostróda.

Opis zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są
w specyfikacjach dotyczących poszczególnych zadań, które można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda - pokój nr 312.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu ofert udziela Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska, lub 676 07 32.

 

Załączniki: Z.3, Z.3.1, Z.4, Z.7, Z.9

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.03.2009, ostatnia aktualizacja: 09.12.2009, odsłon: 1 963


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331831
odsłon strony

Aktualnie mamy
88 gości