Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Pietrzwałdzie Zespołu Szkół w Lipowie

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz.U. Nr 184, poz. 1436/.

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego szkoły,

 

2/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo,

 

3/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

4/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3

 

5/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

6/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

7/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

 

8/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz.U. z 2005r., Nr 14, poz. 114, z późn. zm./,

 

10/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U. z 2007r., Nr 63, poz. 425, z późn. zm./,

 

11/ oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 

12/ oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

13/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm./ lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm./ - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

14/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędacej nauczycielem,

 

15/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora ....................” w terminie do dnia 27 maja 2013 r. do godziny 15:00, na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ostróda. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Data przekazania do publikacji: 09.05.2013r.

Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.05.2013, ostatnia aktualizacja: 27.05.2013, odsłon: 1 223


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055637
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości