Nasz znak: RGP.6840.16.2017                                                   Ostróda, 10 czerwca 2019 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 30 maja 2019 r. został przeprowadzony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 204 o pow. 1,8724 ha (przed modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków: pow. 1,8900 ha), położonej w obrębie Tyrowo.
 
    2. Działka ew. Nr 204 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00018806/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do III przetargu wynosiła 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 
    6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 161.600,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).
 
    7. W wyniku III przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Halinę i Mieczysława Mroczka.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 11 czerwca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.16.2017                                                   Ostróda, 28 maja 2019 r.
 
LISTA

osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 204 o pow. 1,8900 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
    Zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) zastrzega się sprzedaż działki nr 204 obręb Tyrowo w przetargu ustnym ograniczonym dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne do 300 ha użytków rolnych, posiadających kwalifikacje rolnicze, oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałych w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzących przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
 
    Kwalifikację do uczestnictwa w przetargu przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2019 r., w składzie:
 
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3. Magdalena Czerwonka - członek komisji, pomoc administracyjna w Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
    Komisja sprawdziła przedłożone dowody potwierdzające spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu i zakwalifikowała do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako dz. ew. Nr 204, o pow. 1,8900 ha, następujące osoby:
 
    1. małż. Halina i Mieczysław Mroczka.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.16.2017
Ostróda, 26 kwietnia 2019 r.
 
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.), zarządzenia Nr 141/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 204, o pow. 1,8900 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
III Przetarg odbędzie się dnia 30 maja 2019 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 204, o pow. 1,8900 ha, położonej w obrębie Tyrowo, jest ograniczony do osób spełniających wymagania ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 

Działa sklasyfikowana jest w ewidencji jako:
1) RIIIb (grunty orne) – 0,40 ha;
2) RIVa (grunty orne) – 0,15 ha;
3) RIVb (grunty orne) – 1,34 ha.
 
Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest we wschodniej części miejscowości Tyrowo, niedaleko drogi gruntowej nieutwardzonej – ulica Lazurowa. Dojazd do działki odbywa się z drogi krajowej nr 16, następnie ulicą Lazurową oraz drogą gminną oznaczoną jako działka ew. Nr 300 obr. Tyrowo. Nieruchomość od strony północnej graniczy z ww. drogą stanowiącą własność Gminy Ostróda. Od strony południowej i wschodniej znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczone do produkcji rolnej, natomiast od strony zachodniej działka graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Kształt działki regularny, prostokątny. Korzystne ukształtowanie terenu.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 204, położona w obrębie Tyrowo znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo–gospodarcza.
Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym zabudowy zagrodowej.
 
Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 204 o pow. 1,8900 ha, położonej w obrębie Tyrowo, do przetargu ustala się w wysokości 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności (w tym warunkowej umowy przeniesienia własności).
 
W przypadku sprzedaży działki ew. Nr 204 obręb Tyrowo, na rzecz rolnika indywidualnego, nie zamieszkującego teren gminy Ostróda ani gminy graniczącej, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do zbywanej nieruchomości. Jeżeli nabywca nie jest rolnikiem indywidualnym spełniającym wymogi określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, zbycie nieruchomości wymaga uzyskania zgody Prezesa KOWR. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest rolnik indywidualny, prowadzący gospodarstwo rodzinne na terenie gminy Ostróda lub gminy graniczącej, Krajowemu Ośrodkowi Wsparci Rolnictwa nie przysługuje prawo pierwokupu, ani nie jest wymagana zgoda Prezesa KOWR na jej zbycie.
 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1405 z późn. zm.), za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnej, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
 
Zgodnie z art. 2b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) Nabywca nieruchomości rolnej (dz. ew. Nr 204, obręb Tyrowo) jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
 
 
Wzory dokumentów, można pobrać ze strony internetowej www.bip.gminaostróda.pl z zakładki „przetargi aktualne”.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu, zostanie wywieszona, w dniu 28 maja 2019 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.
 
Przetarg odbędzie się, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 
Do przetargu mogą przystąpić rolnicy indywidualni lub osoby fizyczne zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego cytowanej wyżej, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 16.000,00 zł w terminie do dnia 27 maja 2019 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Terminy przeprowadzenie poprzednich przetargów:
- 24.08.2018 r. – I przetarg ustny ograniczony;
- 30.11.2018 r. – II przetarg ustny ograniczony.
 
 
Informacje dodatkowe:
 
1.  Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
 
1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
 
2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 
3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 
4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
 
1.1. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  określono:
 
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
 
2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
 
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
 
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
 
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.
 
2. Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
 
3. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
 
1) pracuje w tym gospodarstwie,
2) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie;
 
Załączniki

 

Data przekazania do publikacji: 26.04.2019
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.04.2019, ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, odsłon: 819


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100257
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości