Nasz znak: RGP.6840.39.2019                                                   Ostróda, 18 października 2019 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 10 października 2019 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej Nr 676/1 o pow. 0,1142 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
2. Dla działka ew. Nr 676/1, położonej w obrębie Samborowo, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00014245/3.
 
3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
5. Cena wywoławcza działki ew. Nr 676/1 do II przetargu wynosiła 35.100,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych 00/100 gr.).
 
6. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 21 października 2019 r. do 29 października 2019r.
 
 
    Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej Nr 676/1 o powierzchni 0,1142 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
    Działka ewidencyjne Nr 676/1 o pow. 0,1142 ha, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    Przeznaczona do sprzedaży działka zlokalizowana jest w miejscowości Samborowo przy ulicy Jodłowej, w środkowej części osiedla przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne.
 
    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur. Nr 12, poz. 146) działka ew. Nr 676/1, położona w obrębie Samborowo przeznaczona jest pod 6MN - tereny zabudowy jednorodzinnej. Stanowi część działki jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu numerem 46.
 
    Cenę wywoławczą do II przetargu dla działki ew. Nr 676/1, położonej w obrębie Samborowo, ustala się w wysokości 35.100,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych).
 
    Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr.).
 
    II Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2019 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł w terminie do dnia 4 października 2019 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu.
 
    Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 3 września 2019 r. do 4 października 2019 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 03.09.2019
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.09.2019, ostatnia aktualizacja: 21.10.2019, odsłon: 657


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100290
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości