Nasz znak: RGP.6840.25.2021                                     Ostróda, 8 maja 2023 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 28 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o pow. 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno.
 
2. Dla działka ew. nr 29/4, położonej w obrębie Rudno, prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta nr EL1O/00021597/7.
 
3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
5. Cena wywoławcza działki ew. nr 29/4 do II przetargu wynosiła 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
6. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda), na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 9 maja 2023 r. do 17 maja 2023 r. 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.25.2021                                  Ostróda, 24 marca 2023 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno.
 
Działka ew. nr 29/4 o pow. 0,1917 ha, położona w obrębie Rudno, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021597/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 29/4, położona jest w zwartej zabudowie wsi Rudno.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa siedliskowo-zagrodowa, grunty niezabudowane oraz gminna przepompownia ścieków. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu,  porośnięta drzewami i krzewami. Przez północną części działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. Na działce mogą znajdować się pozostałości po płycie obornikowej. Dojazd do działki odbywa się z drogi gminnej 153108N Rudno – Rudno kolonia, następnie działką gminną numer ewidencyjny 29/2, obręb Rudno. Działka sklasyfikowana jako Br-RIVa.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r., działka ew. nr 29/4, położona w obrębie Rudno, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej
i usługowe.
 
Cenę wywoławczą do II przetargu dla działki położonej w obrębie Rudno, oznaczonej numerem 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, ustala się w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
 
Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100gr.).
Termin wpłaty wadium – do 24.04.2023 r.
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży działki ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
II Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Rudno.
 
Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów:
- 4.11.2022 r. – I przetarg ustny nieograniczony.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Rudno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 27.03.2023 r. do 28.04.2023 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w gazecie Olsztyńskiej dnia 27.03.2023 r.  Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Data przekazania do publikacji: 27.03.2023
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.03.2023, ostatnia aktualizacja: 09.05.2023, odsłon: 92


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15607842
odsłon strony

Aktualnie mamy
60 gości