Nasz znak: RGP.6840.14.2014
Ostróda, 21 sierpnia 2014 r.
 
 
Informacja
 
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. W dniu 13 sierpnia 2014 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/24 o pow. 0,1927 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
     2. Działka nr 675/24 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
     4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 46.000,oo zł. /słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych/.
 
     5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2014 r.

 

Nasz znak: RGP.6840.14.2014


 

Ostróda, 03 lipca 2014 r.

OGŁOSZENIE

 

     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 675/24 o pow. 0,1927 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ w/w działka przeznaczona jest pod tereny mieszkalno-usługowe.

Działka przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo znajduje się w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową oraz skomunikowana siecią komunikacji PKS.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży występuje w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową-osiedle. Obecnie teren nie jest zagospodarowany. Miejscowość wyposażona jest w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działki na warunkach określonych przez administratora sieci. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowano, jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.

Nabywca działki zobowiązany jest do wykonania na koszt własny jej uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.

 

Cenę wywoławczą dla działki Nr 675/24 o pow. 0,1927 ha do przetargu ustala się w wysokości 46.000,- zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
 

Wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 13 sierpnia 2014 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 8 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej w dniu 8 lipca 2014 r.

 

Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.07.2014, ostatnia aktualizacja: 21.08.2014, odsłon: 1 216


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559031
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości