Nasz znak: RGP.6840.13.2021                                                        Ostróda, 11 października 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 1 października 2021 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 235/12, o powierzchni 0,1930 ha.
 
2. Działka ew. nr 1930 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050943/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dziesięć osób, które wpłaciły wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 118.500,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 253.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Kozdryk.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 12 października 2021 r. do 20 października 2021 r. 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.13.2021                                                        Ostróda, 23 sierpnia 2021 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), zarządzenia Nr 69/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 235/12 o powierzchni 0,1930 ha.
 
Działka ew. nr 235/12 o pow. 0,1930 ha, położona w obrębie Międzylesie, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050943/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, położona jest w zachodniej części miejscowości Międzylesie, w sąsiedztwie śluzy łączącej jez. Pauzeńskie z jez. Szeląg Wielki, kompleksu leśnego oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Działka ew. nr 235/12 położona w obrębie Międzylesie sąsiaduje bezpośrednio ze ścianą lasu. W związku z czym, zgodnie z § 271 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), należy zachować stosowną odległość budynku od granicy lasu.
 
Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową – ul. Lipową, a następnie drogą oznaczoną jako dz. ew. nr 235/13, obręb Międzylesie, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
 
Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona, zlokalizowana na płaskim terenie o dobrych warunkach geotechnicznych, o kształcie zbliżonym do prostokąta. W pobliżu działki sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna oraz gazowa. Działka sklasyfikowana jako RVI.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
Cenę wywoławczą do I przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Międzylesie, oznaczonej jako działka ew. nr 235/12 o powierzchni 0,1930 ha, ustala się w wysokości 118.500,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych).
 
Wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 1 października 2021 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 12.000,00 zł w terminie do dnia 27 września 2021 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Międzylesie.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Międzylesie, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 26.08.2021 r. do 27.09.2021 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej dnia 26.08.2021 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 26.08.2021
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.08.2021, ostatnia aktualizacja: 12.10.2021, odsłon: 804


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097751
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości