Nasz znak: RGP.6840.15.2021                                                            Ostróda, 27 września 2021 r.
 
 
I n f o r m a c j a
 
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 17 września 2021 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 284/15 o powierzchni 0,2527 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
2. Działka ew. nr 284/15 o pow. 0,2527 ha, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą nr EL1O/00044946/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedno małżeństwo, które wpłaciło wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 19.700,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Sadowskich.
 
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od  28 września 2021 r. do 6 października 2021 r. 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.15.2021                                                        Ostróda, 10 sierpnia 2021 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), zarządzenia Nr 50/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 284/15 o powierzchni 0,2527 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
Działka ew. nr 284/15 o pow. 0,2527 ha, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00044946/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 284/15, położona jest pomiędzy miejscowością Samborowo a wsią Wirwajdy, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 16. W sąsiedztwie znajduje się ferma drobiarska, zabudowa siedliskowo-zagrodowa oraz grunty rolne niezabudowane. Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta. Ukształtowanie terenu niekorzystne z uwagi na duże wgłębienie terenu. Przez działkę przechodzi napowietrzna sieć energetyczna, oraz sieć kanalizacyjna. Działka sklasyfikowana jako K.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
Cenę wywoławczą do I przetargu dla działki ew. nr 284/15 o powierzchni 0,2527 ha, położonej w obrębie Samborowo, ustala się w wysokości 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych).
 
Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 17 września 2021 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2.000,00 zł w terminie do dnia 13 września 2021 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 13.08.2021 r. do 13.09.2021 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. (89)/ 676-07-34 lub 676-07-37.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.08.2021
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.08.2021, ostatnia aktualizacja: 28.09.2021, odsłon: 660


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331410
odsłon strony

Aktualnie mamy
101 gości