Nasz znak: RGP.6840.19.2022                                                              Ostróda, 6 marca 2023 r.
 
 
I n f o r m a c j a
 
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r., poz. 2213) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 24 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 142/44 o powierzchni 0,2946 ha, położonej w obrębie Kajkowo.
 
2. Działka ew. nr 142/44 o pow. 0,2946 ha, położona w obrębie Kajkowo, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą nr EL1O/00050642/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do I przetargu wynosiła 105.700,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy siedemset złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 106.760,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Tomasz i Katarzynę małż. Poza.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od  7 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r. 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.19.2022                                                             Ostróda, 12 stycznia 2023 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 182/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 listopada 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 142/44 o powierzchni 0,2946 ha, położonej w obrębie Kajkowo.
 
Działka ew. nr 142/44 o pow. 0,2946 ha, położona w obrębie Kajkowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050642/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator SA. oraz nieodpłatnej i nieokreślonej w czasie służebności gruntowej przejścia i przejazdu niedotyczącej sprzedawanej działki. Służebność gruntowa, o której mowa powyżej, została ustanowiona aktem notarialnym Rep. „A” Nr 3449/2016 z dnia 10.05.2016 r. zgodnie z załącznikiem do protokołu uzgodnień z dnia 29.04.2016 r. i wykonywana jest na nowo wydzielonej działce ew. nr 142/42 obręb Kajkowo, niebędącej przedmiotem sprzedaży.
Działka ew. nr 142/44, przeznaczona do sprzedaży, położona jest w pobliżu skrzyżowania ul. Henrykowskiej z ul. Słoneczną w miejscowości Kajkowo. Działka o nieregularnym kształcie, położona na terenie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych. W 1/3 części działki teren płaski, po zasypanym wąwozie – teren o małej stabilności gruntu. Pozostała część działki stanowi wąwóz. Przez działkę przebiegają napowietrzne linie energetyczne niskiego napięci i sieć telekomunikacyjna. Przez środek działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Sieci oraz warunki geotechniczne w znaczny sposób ograniczają możliwości inwestycyjne działki. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej 1961N. Działka sklasyfikowana jako Lz.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r. działka ew. nr 142/44, położona w obrębie Kajkowo, znajduje się w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Cenę wywoławczą do I przetargu dla działki położonej w obrębie Kajkowo, oznaczonej numerem 142/44 o powierzchni 0,2946 ha, ustala się w wysokości 105.700,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy siedemset złotych).
 
Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży działki ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 10.000,00 zł w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Kajkowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 17.01.2023 r. do 20.02.2023 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w gazecie Olsztyńskiej dnia 17.01.2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Data przekazania do publikacji: 17.01.2023
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.01.2023, ostatnia aktualizacja: 07.03.2023, odsłon: 374


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608283
odsłon strony

Aktualnie mamy
101 gości