Nasz znak: RGP.6840.5.2018                                                     Ostróda, 3 kwietnia 2019 r.
  
Informacja
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 2 kwietnia 2019 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony – na dzierżawę obszaru o pow. 0,3904 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 85/5, o pow. 2,11 ha, położonej w obrębie Kątno, gmina Ostróda.
 
    2. Działka ew. Nr 85/5, położona w obrębie Kątno, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00016195/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
    5. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej części nieruchomości wynosiła 390,40 zł + VAT (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 40/100 gr. netto).
 
    6. W wyniku przetargu osiągnięto wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego: 400,40 zł + VAT (słownie: czterysta złotych 40/100 gr. netto).
 
    7. W wyniku przetargu dzierżawcą obszaru o pow. 0,3904 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 85/5, o pow. 2,11 ha, położonej w obrębie Kątno ustalono:
 
  1) Pana Piotra Stanisława Birbacha, prowadzącego firmę działającą pod nazwą Liberta Piotr Birbach, z siedzibą 14-133 Stare Jabłonki, ul. Słoneczna Polana 5a;
 
  2) Pana Jarosława Bojanowskiego, prowadzącego firmę działającą pod nazwą BB-Med Jarosław Bojanowski, z siedzibą 14-133 Stare Jabłonki, Kątno 8
 
    występujących łącznie jako dzierżawca przedmiotowego obszaru.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 10 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6845.5.2018                                          Ostróda, 12 lutego 2019 r.
 
Ogłoszenie
 
    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/392/2018, Rady Gminy Ostróda, z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 0,3904 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 85/5, o pow. 2,11 ha, położonej w obrębie Kątno, gmina Ostróda.
 
    Nieruchomość położona w obrębie Kątno, oznaczona jako dz. ew. Nr 85/5, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00016195/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    Działka ew. Nr 85/5, o pow. 2,11 ha sklasyfikowana jest jako:
 
  1) PsIV – 2,06 ha;
  2) PsV – 0,02 ha;
  3) Lz – 0,03 ha.
 
    Działka ew. Nr 85/5, obręb Kątno leży w południowej części miejscowości Kątno, przy ulicy Jarzębinowej i Jeziornej. Nieruchomość od zachodu graniczy z jeziorem Szeląg, od południa z gruntami rolnymi częściowo zadrzewionymi, od wschodu z dz. ew. Nr 85/9, obręb Kątno, stanowiącą własność Gminy Ostróda, sklasyfikowaną jako droga oraz z gruntami rolnym częściowo zadrzewionymi. Od północy nieruchomość graniczy z dz. ew. Nr 85/6, obręb Kątno, sklasyfikowaną jako droga, stanowiącą własność Gminy Ostróda. Działka posiada kształt nieregularny, porośnięta jest roślinnością naturalną trawiastą, zadrzewieniami i zakrzeczeniami. Na działce urządzona została również plaża wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. pomostami, altanami, itp. Teren plaży jest wygrodzony przed wjazdem pojazdów ogrodzeniem, przed którym znajduje się nieutwardzony parking. Plaża zlokalizowana jest poza obszarem przeznaczonym do dzierżawy. Obecnie działka nie jest uzbrojona.
 
    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na południe od wsi Kątno, obręb geodezyjny Kątno, gmina Ostróda, zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003 r. dz. ew. Nr 85/5, obręb Kątno, przeznaczona jest:
 
  1) w części pod 10 NO – tereny przepompowni zbiorczej;
  2) w części pod 14 ZN – zieleń naturalną;
  3) w części pod projektowaną przepompownię zbiorczą;
  4) w części pod KD8 (1x5), KD6 (1 x 4,5) – drogę dojazdowa;
  5) w części pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej;
  6) w części pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
  7) w części pod 8 UTS – teren plażowo – rekreacyjny;
  8) w części pod przejście piesze 1, 2 KX.
 
    Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00016195/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie nie jest obciążona hipoteką. Nieruchomość obciążona jest natomiast nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
 
    Przedmiotem dzierżawy jest, obszar o pow. 0,3904 ha, stanowiący część działki ew. Nr 85/5, o pow. 2,11 ha, położonej w obrębie Kątno, gmina Ostróda.
 
    Wydzierżawienie ww. części nieruchomości następuje na okres 20 lat.
 
    Przeznaczeniem dzierżawy ww. fragmentu dz. ew. Nr 85/5, położonej w obrębie Kątno, jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 
    Wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego za obszar gruntu o powierzchni 3904 m2, stanowiący część działki ew. Nr 85/5, o powierzchni 2,11 ha, położonej w obrębie Kątno, wynosi 390,40 zł + VAT (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 40/100 gr. + należny podatek VAT). Wadium wynosi 50,00 zł.
 
    Miesięczny czynsz dzierżawny ww. fragmentu działki ew. Nr 85/5, położonej w obrębie Kątno, będący kwotą wywoławczą do przetargu, ustala się zgodnie z § 1 ust. 1 i ust. 3 zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. Zgodnie z Tabelą Nr 1 stanowiącą załącznik do ww. zarządzenia za 1 m2 gruntu, przeznaczonego pod działalność gospodarczą, o powierzchni od 1001 m2 do 5000 m2 stawka czynszu dzierżawnego wynosi 0,10 zł. W związku z powyższym czynsz dzierżawny, będący kwotą wywoławczą do przetargu wynosi 390,40 zł + VAT.
 
    Obliczenia dot miesięcznego czynszu: 3904 m2 * 0,10 zł/m2 = 390,40 zł
 
    Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda.
 
    Minimalne postąpienie wywoławcze czynszu dzierżawnego dla ww. fragmentu działki wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100 gr.).
 
    Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu wraz z podatkiem VAT będzie płatny za dany miesiąc w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
    Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
    Szczegółowe warunki dzierżawy określone są w projekcie umowy dostępnej w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 312.
 
    Przetarg odbędzie się dnia 2 kwietnia 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.
 
    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie opisanej wyżej w terminie do dnia 26 marca 2019 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji.
 
    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
    Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.
 
    Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od 19 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl. Informacje tel. /89/ 676-07-84 lub 676-07-37
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.02.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.02.2019, ostatnia aktualizacja: 10.04.2019, odsłon: 938


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085722
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości