Nasz znak: RGP.6840.1.2022                                                                Ostróda, 16 stycznia 2023 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r., poz. 2213) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 5 stycznia 2023 r. (część jawna) oraz 9 stycznia 2023 r. (część niejawna) w Urzędzie Gminy Ostróda, został przeprowadzony I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno.
 
2. Działka ew. nr 85/68 o pow. 0,7009 ha, położona w obrębie Kątno, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą nr EL1O/00016195/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym dopuszczono jedną ofertę.
 
4. Brak ofert niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do I przetargu wynosiła 240.500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćset złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 245.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Kamińscy (co do ½) i małż. Nyga (co do ½).
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od  17 stycznia 2023 r. do 25 stycznia 2023 r. 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.1.2022                                                                      Ostróda, 28 listopada 2022 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 76/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno.
 
I. Opis nieruchomości.
Działka ew. nr 85/68 o pow. 0,7009 ha, położona w obrębie Kątno, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00016195/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III Kw wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 85/68, położona jest w miejscowości Kątno, w sąsiedztwie plaży gminnej i jeziora Szeląg Wielki. W północno-wschodniej części znajdują się działki przeznaczone w mpzp pod zabudowę mieszkalno-usługową. Działka posiada kształt trapezu o proporcjonalnych bokach z wypustką w kierunku zachodnim, łączącą się z linią brzegową jeziora. Działka posiada przeciętne warunki inwestycyjne – położona jest na terenie ze spadkiem w kierunku zachodnim. Działka sklasyfikowana jako PsIV. Położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich.
Przy sprzedaży działki nr 85/68 obręb Kątno, zostanie ustanowiona służebność gruntowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez dz. ew. nr 85/67, obręb Kątno, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika dz. ew. nr 85/68, obręb Kątno. Nabywca dz. ew. nr 85/68 obr. Kątno, zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Ostróda wynagrodzenia za ustanowienie ww. służebności gruntowej, w wysokości 1000,00 zł + VAT (płatne jednorazowo przed aktem notarialnym dotyczącym sprzedaży dz. ew. nr 85/68 obr. Kątno).
Wyżej wskazana służebność zapewni nabywcy dz. ew. nr 85/68 ob. Kątno, dostęp do ogólnodostępnej drogi, tj. dz. ew. nr 85/6 obr. Kątno.
Ponadto w umowie sprzedaży działki 85/68 obręb Kątno zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Ostróda, w przypadku niezrealizowania założeń wykorzystania działki zawartych w ofercie przetargowej złożonej przez nabywcę. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej założonej dla przedmiotowej nieruchomości. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na południe od wsi Kątno, obręb geodezyjny Kątno, gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz Nr 185, poz. 2233) działka ew. nr 85/68, położona w obrębie Kątno, przeznaczona jest pod 8UTS – teren plażowo-rekreacyjny, 14ZN – zieleń naturalna ogólnodostępna, KD6 – drogi dojazdowe.
W zakresie zagospodarowania przedmiotowego terenu (dot. przeznaczenia UTS zgodnie z mpzp):
- projektuje się plażę o nawierzchni trawiastej;
- dopuszcza się realizację elementów małej architektury – zadaszeń, stołów, ław, placu zabaw dla dzieci (wykonać z materiałów naturalnych, wkomponować w krajobraz), boisk do gier;
- dopuszcza się, w miarę potrzeby, lokalizację sanitariatów – jedynie poza strefą nadbrzeżną wyłączoną z zabudowy;
- zakaz zabudowy pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a brzegiem jeziora nie dotyczy hangaru na sprzęt pływający;
- dopuszcza się lokalizację jednego hangaru na sprzęt pływający w pobliżu brzegu jeziora - jedna kondygnacja, dach jedno- lub dwuspadowy o spadku max. 16°, powierzchnia zabudowy do 70 m² , elewacja stonowana z otoczeniem;
- w miejscach największych spadków terenu należy zapewnić znaczny udział trwałej zieleni (drzewa, krzewy) zapobiegającej erozji;
- nakazuje się zachowanie swobodnego dostępu do wody w postaci pasa terenu o szerokości 1,5 m od linii brzegowej.
Brak możliwości innej zabudowy, poza wskazaną powyżej.
Dla terenu zieleni naturalnej ogólnodostępnej oznaczonej jako 14ZN ustala się:
- nakaz zachowania istniejącego ukształtowania terenu;
- nakaz zachowania istniejących drzew, krzewów i zieleni łąkowej;
- zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych;
- nakaz zachowania swobodnego dostępu do wody w postaci pasa terenu o szerokości 1,5 m od linii brzegowej.
 
II. Cena, wadium.
1. Cena wywoławcza działki wynosi brutto 240.500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćset złotych). Podatek VAT w wysokości 23% liczony od części działki przeznaczonej w mpzp pod 8UTS. Pozostała część działki zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 
Cena sprzedaży działki ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
2. Wadium wynosi 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
 
Wadium należy wpłacić w pieniądzu PLN w terminie do dnia 29 grudnia 2022 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy
71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu.
 
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność, przez osoby nie będące w związku małżeńskim, w tytule przelewu wpłaty wadium należy dodatkowo podać nazwiska wszystkich osób ubiegających się o jej nabycie.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym oferentom wadium zwraca się.
 
III. Warunki udziału w przetargu.
Złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda  (ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. 202  – sekretariat) pisemnej oferty nabycia działki objętej przetargiem do dnia 30 grudnia 2022 r. do godziny 10:00 (w przypadku ofert wysyłanych przesyłką pocztową decyduje chwila wpłynięcia oferty do siedziby UG Ostróda). Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „I Przetarg pisemny nieograniczony – dz. 85/68 obręb Kątno”.
Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi być czytelna i nie może budzić wątpliwości co do jej treści.
Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę oferenta/ów, telefon kontaktowy;
b) datę sporządzenia oferty;
c) dowód wniesienia wadium;
d) wskazanie działki, której oferta dotyczy;
e) opis planowanego przez oferenta/ów sposobu wykorzystania i zagospodarowania działki;
f) wskazanie oferowanej ceny brutto i sposób jej zapłaty;
g) oświadczenie oferenta/ów, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na południe od wsi Kątno, obręb geodezyjny Kątno, gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz Nr 185, poz. 2233) oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
h) podpis oferenta/oferentów lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;
j) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.
 
Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom.
Nadmienia się, że osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu mogą złożyć wspólne oświadczenie wyrażające wolę nabycia nieruchomości w odpowiednich udziałach (należy wskazać wysokość tych udziałów).
 
IV. Część jawna przetargu odbędzie się dnia 5 stycznia 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.
 
Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest sprzedawana działka oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu.
Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium. Komisja sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu. Zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 
Oferenci zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w przetargu. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
 
W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
 
Wszyscy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni na piśmie o wynikach przetargu.
 
V. Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium oceny oferty
Sposób oceny:
Waga
Oferowana cena
 
Cb/Cnw x 40% x 100

Cb – cena badana;
Cnw – cena najwyższa.

40
Sposób wykorzystania
Założenia inwestycyjne i rozwojowe w obszarze planowanej inwestycji (w szczególności: termin realizacji inwestycji, dostępność, estetyka zagospodarowania terenu, ekologia, stanowiska pracy sezonowej, podniesienie atrakcyjności turystycznej, możliwości wykorzystania działki poza sezonem, integracja społeczności)
PktOfb/PktOfn x 60% x 100
 
PktOfb – średnia arytmetyczna punktów oferty badanej;
PktOfn – średnia arytmetyczna punktów najwyżej ocenionej oferty.
Średnia arytmetyczna wyliczona z punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
 
od 0 pkt do 10 pkt

60
 
 
VI. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy przeniesienia własności.
Sprzedaż działki ew. nr 85/68 obr. Kątno, następuje zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461 z późn. zm.).
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Kątno.
Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 29.11.2022 r. do 30.12.2022 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w gazecie Olsztyńskiej dnia 29.11.2022 r.
Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.
 
 
ZAŁĄCZNIK DO PRZETARGU - FORMULARZ OFERTOWY (POBIERZ)
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
                                   
            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Ostróda oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: ).
2. W Gminie Ostróda został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w:
-      ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
-      ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),
-      ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.),
-      ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
-      Ministerstwo Finansów;
-      Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
-      organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości;
-      inne podmioty i organy uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Ostróda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
-      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
-      sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
-      ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
-      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 29.11.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.11.2022, ostatnia aktualizacja: 17.01.2023, odsłon: 830


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608155
odsłon strony

Aktualnie mamy
89 gości