Nasz znak: RGP.6840.24a.2018                                                 Ostróda, 3 czerwca 2019 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 23 maja 2019 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 69/3 o powierzchni 0,0724 ha, położonej w obrębie Górka.
 
    2. Działka ew. Nr 69/3 stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00015325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Brak osób dopuszczonych do przetargu.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza prawa własności działki ewidencyjnej Nr 69/3, położonej w obrębie Górka, wynosiła 14.300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100 gr.).
 
    6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 3 czerwca 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.24a.2018                                                  Ostróda, 9 kwietnia 2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 14/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 69/3 o powierzchni 0,0724 ha, położonej w obrębie Górka.
 
    Działka ew. Nr 69/3 stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00015325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi  prawami oraz hipoteką.
 
    Przeznaczona do sprzedaży działka ewidencyjna Nr 69/3, położona w obrębie Górka, znajduje się w pobliżu węzła komunikacyjnego Górka, po lewej stronie drogi krajowej Nr 7, jadąc w stronę Warszawy. Działka położona wśród nieruchomości uprawnianych rolniczo. Kształt działki charakterystyczny dla inwestycji liniowych – dróg. Działka niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona. Sklasyfikowana jako droga – dr. Przez działkę przez ew. Nr 69/3 przebiega napowietrzna linia energetyczna.
 
    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górka gmina Ostróda, przyjętym uchwałą Nr XLVIII/366/02 z dnia 11 lipca 2002 r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 03.09.2002 r.), działka ew. Nr 69/3 obręb Górka, przeznaczona jest pod D10 /1x6/ - projektowane drogi dojazdowe o szerokości pasa drogowego 10m, projektowana droga dojazdowa o szerokości 12m.
 
    Zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, sprzedawana działka, znajduje się wśród gruntów przeznaczonych w planie pod tereny projektowanej zabudowy – bazy, składy, przemysł nieuciążliwy.
 
    Dnia 28 marca 2017 r. Rady Gminy Ostróda podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Górka. Teren opracowania planu obejmuje przeznaczoną do sprzedaży działkę.
 
    Cenę wywoławczą do przetargu dla działki ew. Nr 69/3, położonych w obrębie Górka, ustala się w wysokości 14.300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych).
 
    Wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr.).
 
    Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
    Cena sprzedaży działki, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
    Przetarg odbędzie się dnia 23 maja 2019 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.000,00 zł w terminie do dnia 17 maja 2019 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
    Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
    Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
    Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka.
 
    Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 16.04.2019 r. do 17.05.2019 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz  wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 16.04.2019 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 16.04.2019
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.04.2019, ostatnia aktualizacja: 03.06.2019, odsłon: 655


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085589
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości