Nasz znak: RGP.6840.29.2020                                                                             Ostróda, 8 lutego 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
             Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 29 stycznia 2020 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wygoda, oznaczonej numerem 66/2, o powierzchni 0,1684 ha.
 
2. Działka ew. Nr 66/2 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
Nr EL1O/00044403/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 30.300,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 30.610,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset dziesięć złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Jerzy Antonii Pielichowski i Tomasz Jan Wygoda.
 
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od  9 lutego 2021 r. do 17 lutego 2021 r. 
 
Nasz znak: RGP.6840.29a.2020                                                                                 Ostróda, 8 lutego 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
             Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 29 stycznia 2020 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wygoda, oznaczonej numerem 66/4, o powierzchni 0,9000 ha.
 
2. Działka ew. Nr 66/4 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
Nr EL1O/00025130/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osoby, które wpłaciły wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 67.200,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 67.880,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Jerzy Antonii Pielichowski i Tomasz Jan Wygoda.
 
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od  9 lutego 2021 r. do 17 lutego 2021 r. 
 

 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Wygoda, oznaczonych jako działki ewidencyjne: - nr 66/2 o pow. 0,1684 ha; - nr 66/4 o pow. 0,9000 ha. Przetargi odbędą się dnia 29 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala nr 401: - dla nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 66/2 o godzinie 11:00; - dla nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 66/4 o godzinie 12:00.

 

Data przekazania do publikacji: 22.12.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.12.2020, ostatnia aktualizacja: 09.02.2021, odsłon: 586


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100899
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości