Nasz znak: RGP.6840.40.2020                                                                                   Ostróda, 24 maja 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 14 maja 2021 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 294/8 o pow. 0,1534 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
2. Dla działka ew. nr 294/8, położonej w obrębie Tyrowo, prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta nr EL1O/00032531/7.
 
3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
5. Cena wywoławcza działki ew. nr 294/8 do przetargu wynosiła 53.300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 00/100 gr.).
 
6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 25 maja 2021 r. do 2 czerwca 2021 r. 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.41.2020                                                                                   Ostróda, 24 maja 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 14 maja 2021 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 294/9 o pow. 0,1804 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
2. Dla działka ew. nr 294/9, położonej w obrębie Tyrowo, prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta nr EL1O/00032531/7.
 
3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
5. Cena wywoławcza działki ew. nr 294/9 do przetargu wynosiła 62.700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100 gr.).
 
6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 25 maja 2021 r. do 2 czerwca 2021 r. 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.42.2020                                                                                   Ostróda, 24 maja 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 14 maja 2021 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 294/10 o pow. 0,1945 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
2. Dla działka ew. nr 294/10, położonej w obrębie Tyrowo, prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta nr EL1O/00032531/7.
 
3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
5. Cena wywoławcza działki ew. nr 294/10 do przetargu wynosiła 67.600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.).
 
6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 25 maja 2021 r. do 2 czerwca 2021 r. 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.40.2020                                            Ostróda, 1 kwietnia 2021 r.
dot. również: RGP.6840.41.2020,                                                                           
RGP.6840.42.2020                                                   
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), § 6 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzeń Nr 161/2020, Nr 162/2020 i Nr 163/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie Tyrowo, oznaczonych numerami:
- 294/8 o powierzchni 0,1534 ha,
- 294/9 o powierzchni 0,1804 ha,
- 294/10 o powierzchni 0,1945 ha.
 
Działki ewidencyjne nr 294/8, nr 294/9 i nr 294/10, położone w obrębie Tyrowo, stanowią własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032531/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ani hipoteką.
 
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej Nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013 r., działki ew. nr 294/8, 294/9 i 294/10 przeznaczone są pod 11MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
 
W otoczeniu sprzedawanych działek, znajdują się nieruchomości przeznaczone w mpzp pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe oraz mieszkaniowe jednorodzinne. Prawny dostęp sprzedawanych nieruchomości do drogi stanowi działka ew. nr 294/7 obręb Tyrowo - będąca własnością Gminy Ostróda. Ponadto sprzedawana działka ew. nr 294/8 obręb Tyrowo przylega do ulicy Źródlanej. W przedmiotowej drodze znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna. Działki nieogrodzone, niezabudowane, sklasyfikowane jako RV i ŁV. Działki położone na terenie o słabych warunkach geotechnicznych, porośnięte samosiewem trawy oraz częściowo zakrzaczone.
 
Cenę wywoławczą do I przetargu:
- dla działki nr 294/8 ustala się w wysokości 53.300,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 00/100 gr.);
- dla działki nr 294/9 ustala się w wysokości 62.700,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100 gr.);
- dla działki nr 294/10 ustala się w wysokości 67.600,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.);
 
Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży działek, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Przetargi odbędą się dnia 14 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401:
- dla działki nr 294/8 o godzinie 1000;
- dla działki nr 294/9 o godzinie 1100;
- dla działki nr 294/10 o godzinie 1200.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 6.000,00 zł w terminie do dnia 10 maja 2021 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
 
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 8.04.2021 r. do 10.05.2021r., w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 8.04.2021 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.
 
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
           
            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Ostróda oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: ).
 
2. W Gminie Ostróda został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w:
- ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),
- ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.),
- ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.).
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- Ministerstwo Finansów;
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości;
- inne podmioty i organy uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
 
6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Ostróda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
- sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.
 

 

Data przekazania do publikacji: 08.04.2021
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.04.2021, ostatnia aktualizacja: 25.05.2021, odsłon: 870


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331816
odsłon strony

Aktualnie mamy
89 gości