Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy według załączonego wzoru (druk do pobrania).

 

2. Mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną (w wersji papierowej lub elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych), pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

Załączona mapa musi obejmować obszar umożliwiający wykonanie analizy obszaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. z nr 164 poz. 1588). Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. Za front działki należy rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.

 

3. Kserokopia w/w mapy z wrysowanym planowanym sposobem zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.

 

4. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.)*.

 

5. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – w przypadku ustanowienia pełnomocnika*.

 

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł (nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy zgodnie z częścią I kol. 2 ust. 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)*.

* w przypadku gdy wymagane

 

Opłata:

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Gminy Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110 lub w kasie Urzędu Gminy.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 315

Telefon (89) 6760735.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).

 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

Uwagi:

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą albo w formie dokumentu elektronicznego (wymagany podpis zaufany lub podpis kwalifikowany).

 

2. Odbiór decyzji może być:

• osobiście przez wnioskodawcę,

• za pośrednictwem poczty,

• za pośrednictwem platformy ePUAP lub doręczenia elektronicznego.

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy powinien zawierać:

• oznaczenie miejsca: nr działki, obręb, miejscowość,

• określenie inwestycji,

• charakterystykę inwestycji,

• określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,

• określenie parametrów technicznych inwestycji.

 

Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Data przekazania do publikacji: 05.01.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.01.2022, ostatnia aktualizacja: 05.01.2022, odsłon: 1 701


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474601
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości