Ostróda, dnia 30 października 2014r.
 
Nr Postępowania: ZP.271.12.2014
 
Strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka”
 
 Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907. ze zm. )informuję , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górkawybrano ofertę nr 13 złożoną przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno za cenę ofertową brutto 633.357,74zł . Oferta złożona przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty złożyły firmy:
 
oferta
wykonawca
Cena ofertowa brutto
punkty
 1.  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ,,KARWOWSKI-LIPA” Sp. J.
ul. Polna 2a
19-500 Gołdap
 
736.770,00zł
 
85,90
 1.  
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
 w Wodę ,,WODROL-OLSZTYN” Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 23
11-001 Dywity
 
847.003,78zł
 
74,70
 1.  
Firma Usługowo-Handlowa HYDROL
Tomasz Leonard
ul. Zbożowa 47
10-806 Olsztyn
 
919.618,98zł
 
68,80
 1.  
Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych
Piotr Rojek
ul. Drwęcka 9
87-400 Golub-Dobrzyń
 
926.811,96zł
 
68,30
 1.  
Konsorcjum
Lider Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Budownictwa sp. z o.o.
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
Partner Roboty Ziemne Mirosław Majka
ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo
 
 
 
850.425,23zł
 
 
74,40
 
 1.  
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Usługowa 8
14-200 Iława
 
647.424,03zł
 
97,80
 8.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,MEL-KAN” Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 26
86-300 Grudziądz
 
 
745.179,10zł
 
84,90
 
9.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe
INŻBUD z. Zehner, M. Środa Spółka jawna
ul. Budowlanych 3
86-300 Grudziądz
 
 
1.068.232,79zł
 
 
59,20
10.
PBT Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 6
11-040 Dobre Miasto
 
683.332,50zł
 
92,60
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
ZP.271.12.2014 Ostróda,
8 października 2014r.
 
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
 
Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.
 
1. Co należy rozumieć w zapisie poz. 79 przedmiaru robót tj. kamerowanie kanalizacji Dn=200mm w ilości 1454m2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie lub skorygowanie jednostki miary.
 
Odpowiedź: nastąpił błąd pisarski, jako jednostkę miary należy przyjąć metry bieżące, a nie metry kwadratowe.
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zmianami ) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie Rozdziału IX wymagania dotyczące wadium i Rozdziału XVIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Poprawia się numer rachunku bankowego Zamawiającego : Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020.
 
Jednocześnie zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie.
 
 
Projekt współfinansowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013; Osi Priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze; Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Umowa nr UDA-RPWM.06.01.02-28-020/13-00 o dofinansowanie Projektu pn.”.Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zajączki”
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 319680-2014 z dnia 2014-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda
1. Przedmiotem zamówienia są Przedmiotem zamówienia są: 1. Roboty budowlano - montażowe na w/w zadaniu w zakresie: a/ budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej / sieć główna bez...
Termin składania ofert: 2014-10-13

Numer ogłoszenia: 333520 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 319680 - 2014 data 26.09.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 71 8300 0009 0000 1938 2000 0020.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020.
Ostróda, 7 października 2014
 
 
ZP.271.12.2014
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka”
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.
 
1. Czy łapacz i ogrodzenie jest przewidziane tylko dla przepompowni P-1? Jeżeli nie, to czy dla przepompowni P-2 należy te pozycje dołożyć?
Odpowiedź: nie
 
2. Czy Wykonawca w ramach w/w zadania musi zakupić dla służb eksploatacyjnych maszynę do czyszczenia rur w kanalizacji RAK 42 dla rur od 0 30 do 0 350 mm? Jest o tym mowa na str. 9 pkt. 7.4 Projektu budowlano-wykonawczego natomiast brak takiej pozycji w przedmiarze robót.
Odpowiedź: nie

 

Ostróda: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka
Numer ogłoszenia: 319680 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są Przedmiotem zamówienia są: 1. Roboty budowlano - montażowe na w/w zadaniu w zakresie: a/ budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej / sieć główna bez przykanalików tj. odcinków od budynku do pierwszej studzienki /, b/ budowy głównych przepompowni ścieków wraz z monitoringem, c/ budowy przydomowych przepompowni ścieków, Zakres zgodny z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (załącznik nr 8 do SIWZ), przedmiarami (załącznik nr 9 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 10 do SIWZ) O ile w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą słowa: lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-9, 45.23.22.23-3, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 71 8300 0009 0000 1938 2000 0020 W tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium - przetarg - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górka Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej jedno zadanie o podobnym charakterze i zakresie robót o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto, Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych informacji wynikających z wzoru Nr 6 do SIWZ oraz załączonych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji: Kierownik Budowy - minimalne wymagania -5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy -Wykształcenie wyższe lub średnie -Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania -5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót sanitarnych -Wykształcenie wyższe lub średnie -Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Kierownik robót budowlanych - minimalne wymagania -5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych -Wykształcenie wyższe lub średnie -Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych informacji wynikających z wzoru Nr 5 i 5A do SIWZ oraz załączonych dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych). W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za najważniejsze roboty Zamawiający uzna roboty budowlane niezbędne dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.2 SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć: 1.Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ., 2.Kosztorys ofertowy uproszczony - sporządzony na podstawie przedmiarów załączonych do SIWZ. 3.Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 1. zmiany terminu: 1) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 2) wstrzymaniem robót przez zamawiającego, 3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 4) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 5) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 7) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Inne, w następujących przypadkach: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy. 5) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego; 6) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego) - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda II piętro pokój nr 311.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Załączniki do SIWZ
 
Załączniki edytowalne
 
 
 
Data przekazania do publikacji: 26.09.2014r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 26.09.2014, ostatnia aktualizacja: 30.10.2014, odsłon: 1 450


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558975
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości