29.09.2015 r.
 
Informacja o wynikach naboru
 
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wybrany został kandydat: Pani Marzena Marchlewska zamieszkała w Samborowie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,14-100 Ostróda)
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Inspektor Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
 
1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) wykształcenie wyższe i 3- letni staż pracy;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia.
2.Wymagania dodatkowe:
1) dobry stan zdrowia;
2) doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym;
3) dobra znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
4) odpowiedzialność, kreatywność, zdolność samodzielnego organizowania pracy.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.Prowadzenie zgodnie z uchwałami Rady Gminy, zarządzeń Wójta i regulaminem Urzędu Gminy w Ostródzie spraw związanych z profilaktyką rozwiązywaniem problemów uzależnień.
2.Przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekładanie Wójtowi i Radzie Gminy:
1) projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
2) projektu preliminarza wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
3) sprawozdania realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
3. Ogłoszenie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu.
4. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu.
5.Współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia.
6. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia, a w szczególności z lekarzami i terapeutami pracującymi w poradni leczenia uzależnień.
7. Współpracowanie z obsługą finansową w zakresie realizacji działu – ochrona zdrowia, rozdziału - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii.
8. Branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
10. Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy Ostróda ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.
11. Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji RPA.
12. Bieżąca ewaluacja i wprowadzenie lokalnych inicjatyw z dziedziny, profilaktyki i RPA.
13.Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną zdrowia.
14. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z pomocą społeczną, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.
15. Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z wykonywaną pracą, a nie objętych niniejszym zakresem.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) ½ etatu;
b) wynagrodzenie wg. grupy XII;
c) praca w Urzędzie Gminy i na terenie miasta i gminy Ostróda;
d) praca z wykorzystaniem monitora ekranowego;
e) praca administracyjno-biurowa.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
wynosił powyżej 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3) dokument poświadczający wykształcenie (w tym kserokopie dyplomu lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów);
4) kserokopie świadectw pracy;
5) kserokopia dowodu osobistego;
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze- Inspektor Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień) na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 28 września 2015 r. do godziny 15:30
włącznie. Liczy się data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
8. Informacje dodatkowe:
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane. List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)”.
Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Ostróda odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru i zaakceptowany przez Wójta, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Urzędzie Gminy Ostróda zaświadczenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).
 
Ostróda, dnia 15 września 2015 r.

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.09.2015, ostatnia aktualizacja: 29.09.2015, odsłon: 1 700


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100710
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości