Ostróda, 27 czerwca 2011r.

IGK. 271.4.2011

 

Tablica ogłoszeń, strona internetowa Zamawiającego

 

dotyczy: Przetarg nieograniczony ,,Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2011/2012”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759. ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2011/2012”

 

Część I tj. trasa: Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Rudno-Prusowo-Brzydowo-Durąg-Ostróda. tj. 140km dziennie, została wybrana oferta nr 2 złożona przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Czarnieckiego 21/29 14-100 Ostróda Oferta złożona przez firmę EL-TRANS Michał Antochowski ul. Czarnieckiego 21/29 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nr 2 była jedyna oferta złożoną na część I zamówienia

 

Część II tj. trasa Wygoda-Giętlewo-Klonowo-Wygoda-Glaznoty-Wygoda-Zajączki-Lipowo-Bałcyny-Naprom-Pietrzwałd-Zajączki-Pietrzwałd-Wygoda tj. 137 km dziennie została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda. Oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta nr 1 była jedyna oferta złożoną na część II zamówienia.

 

Treść ogłoszenia

 

Ostróda: Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 160454 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dowożenie uczniów do szkół na trasach I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Rudno-Prusowo-Brzydowo-Durąg-Ostróda. tj. 140km dziennie. II. Wygoda-Giętlewo-Klonowo-Wygoda-Glaznoty-Wygoda-Zajączki-Lipowo-Bałcyny-Naprom-Pietrzwałd-Zajączki-Pietrzwałd-Wygoda tj. 137 km dziennie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    licencja na wykonanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z przedłożonych dokumentów musi wynikać że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wykaz potwierdzający że wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat (licząc o dnia w którym mija termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizacji minimum jednego zadania, o podobny charakterze i zakresie o wartości robót min. 50 000zł brutto. Zadania muszą być poparte dokumentami ( referencje) Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z przedłożonych dokumentów musi wynikać że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał techniczny: - trasa nr I minimum 1 bus 16 osobowy - trasa nr II minimum 1 autokar 42 osobowy Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z przedłożonych dokumentów musi wynikać że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi dysponować personelem przewidzianym do realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę kierowców z odpowiednimi uprawnieniami. Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z przedłożonych dokumentów musi wynikać że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·          

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda II piętro pokój 312 w godzinach urzędowania..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowożenie uczniów do placówek Oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2011/2012.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dowożenie uczniów do szkół na trasie I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Rudno-Prusowo-Brzydowo-Durąg-Ostróda. tj. 140km dziennie.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowożenie uczniów do placówek Oświatowych na terenie gminy Ostróda w roku szkolnym 2011/2012.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowożenie uczniów do szkół na trasie: Wygoda-Giętlewo-Klonowo-Wygoda-Glaznoty-Wygoda-Zajączki-Lipowo-Bałcyny-Naprom-Pietrzwałd-Zajączki-Pietrzwałd-Wygoda tj. 137 km dziennie..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.06.2011, ostatnia aktualizacja: 27.06.2011, odsłon: 1 046


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544596
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości