Ostróda, dn. 26 kwietnia 2017 r.
 
Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Radca prawny
wybrany został kandydat: Pani Marzenna Koziorowska
zamieszkała w Olsztynie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
 
Wybrana osoba spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.04.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
 
 Ostróda, dnia 13 kwietnia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
RADCA PRAWNY
 
  1. Nazwa i adres jednostki:
–Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
  1. Stanowisko będące przedmiotem naboru:
- Radca prawny
  1. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:
 1/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2/ wykształcenie wyższe prawnicze;
 3/ uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców
 prawnych) zgodnie z ustawą z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych
 (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.)
 4/ co najmniej pięcioletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz
 jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w art. 2 ustawy z dnia
 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
5/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
 publicznych;
6/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7/ nieposzlakowana opinia;
 
4.Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
 1/ dobry stan zdrowia;
 2/ doświadczenie w legislacji samorządowej;
 3/ doświadczenie w prowadzeniu windykacji;
 4/ doświadczenie w obsłudze sesji rady;
 5/ zdolności negocjacyjne;
 6/ znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur
 administracyjnych;
 7/ dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność, odpowiedzialność,
 kreatywność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, dokładność, terminowość;
 
 5.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1/ udział w opracowywaniu i uzgadnianiu pod względem formalno-prawnym projektów
 aktów prawnych Rady Gminy i Wójta, w tym uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta;
 2/opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych
 przekazywanych Radzie Gminy i Wójtowi;
 3/obsługa prawna Rady Gminy Ostróda;
 4/udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Wójta, Rady Gminy,
 pracowników Urzędu Gminy;
 5/udział w negocjowaniu i sporządzaniu opinii prawnych umów i porozumień
 zawieranych przez gminę oraz ich opiniowanie pod względem formalno-prawnym;
 6/ wyjaśnianie obowiązującego stanu prawnego dotyczącego zakresu działania Gminy
 i Wójta;
 7/ wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i organami w postępowaniu
 administracyjnym;
 8/opracowywanie wniosków o wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego;
 9/ sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności budżetu gminy;
10/informowanie Wójta i Rady Gminy w zakresie przestrzegania prawa i skutków prawnych w zakresie uchybień w działaniu Wójta i Rady Gminy oraz skutków prawnych tych uchybień, w tym także o innych okolicznościach prawnych mogących wywoływać niekorzystne dla gminy konsekwencje;
11/ wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania
 administracyjnego w poszczególnych referatach urzędu.
 
6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a/ wymiar czasu pracy: 1 etat, z zastrzeżeniem, że do czasu pracy Radcy prawnego zalicza się także czas niezbędny do załatwienia spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, w szczególności w sądach i innych organach, oraz czas przygotowania się do tych czynności , stąd czas pracy Radcy prawnego w siedzibie Urzędzie Gminy Ostróda wynosił będzie 3/5 (24 godziny tygodniowo) a poza siedziba urzędu 2/5 (16 godzin tygodniowo) ustalonego wymiaru.
b/ wynagrodzenie wg. grupy XIII;
c/ praca w Urzędzie Gminy i na terenie miasta i gminy Ostróda;
d/ praca z wykorzystaniem monitora ekranowego;
e/ praca administracyjno-biurowa.
 
 7.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik
 zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów
 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 wynosił powyżej 6%.
 
 8.Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego
 przebiegu pracy zawodowej;
3) dokument poświadczający wykształcenie (w tym kserokopie dyplomu lub
 zaświadczenia o stanie odbytych studiów);
4) kserokopie świadectw pracy;
 5) kserokopia dowodu osobistego;
 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
 7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
 praw publicznych;
 8) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za
 przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
 skarbowe);
 9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym
 naborem;
 10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby
 postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z
 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
 
 9. Termin i miejsce składania dokumentów:
 Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na
 stanowisko urzędnicze- Radca prawny” na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100
 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu
 (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godziny 15:30
 włącznie. Liczy się data wpływu do Urzędu.
 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
 10. Informacje dodatkowe:
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane. List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami
o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”.
Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Ostróda odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru i zaakceptowany przez Wójta, przed zawarciem
umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Urzędzie Gminy Ostróda zaświadczenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy
informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 13.04.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 13.04.2017, ostatnia aktualizacja: 26.04.2017, odsłon: 1 158


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540800
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości