Ostróda, dnia 26 lutego 2014r.
 
Tablica ogłoszeń, strona internetowa Zamawiającego         
Nr Postępowania: ZP.271.4.2014
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 
 Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907. ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Konsorcjum: Lidera Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Spółka z o.o. ul. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda, Partnera Konsorcjum- Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych ,,EKOMEL” Spółka z o.o. ul. Kopernika 8A, 14-100 Ostróda, Partnera Konsorcjum- Pracownię Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów ,,DROMOS” Spółka z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn za cenę ofertową brutto 7.999.920,00zł . Oferta złożona przez Konsorcjum: Lidera Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Spółka z o.o. ul. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda, Partnera Konsorcjum- Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych ,,EKOMEL” Spółka z o.o. ul. Kopernika 8A, 14-100 Ostróda, Partnera Konsorcjum- Pracownię Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów ,,DROMOS” Spółka z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty złożyły firmy:
Numer oferty
Nazwa Wykonawcy
Cena brutto
punkty
 1.  
Molewski Sp. z o.o.
ul. Płocka 164
87-800 Włocławek
9.945.000,01
80,44
 1.  
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Długa 27 87-300 Brodnica
10.331.977,76
77,42
4.
Przedsiębiorstwo Konserwacji
Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych
PEKUM Sp. z o.o.
ul. Lubelska 37
10-408 Olsztyn
10.381.200,00
77,06
5.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa
Spółka z o.o.
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn
9.778.500,00
81,81
6.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD”
 Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda
10.619.979,90
75,33
 
 
Załączniki edytowalne do SIWZ

 

Treść odpowiedzi na zadane pytania przez oferentów

 

Numer ogłoszenia: 41472 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28362 - 2014 data 24.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

Załączniki do raportu

 

Ostróda: Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 28362 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda w obrębie Strefy przedsiębiorczości oraz poza Strefą przedsiębiorczości. Inwestycja polega na przygotowaniu terenów inwestycyjnych i obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany wykonawczy) oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy elementów infrastruktury technicznej t.j. sieci uzbrojenia podziemnego (sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej) oraz budowę i rozbudowę odcinków dróg obsługujących te tereny. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę następujących elementów infrastruktury technicznej: 1. W obrębie Strefy przedsiębiorczości. a) drogi o długości 3,13 km klasy D z chodnikami, kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości 5,0 m o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h, b) drogi o długości 0,57 km klasy D bez chodników, kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości 5,0 m o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h, c) sieć wodociągowe o długości 3300 m z rur PVC średnicy 110 mm z uzbrojeniem w zasuwy i hydranty p.poż. o średnicy 80 mm z zasuwami d) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3000 m z rur PE o średnicy 90 mm z uzbrojeniem i 3 szt. przepompowni ścieków, e) sieć telekomunikacyjna światłowodowa z uzbrojeniem o długości 2600 m, f) sieć elektroenergetyczna 2) Poza Strefą przedsiębiorczości a) sieć wodociągowa zasilająca strefę przedsiębiorczości - do uzgodnienia z administratorem tj. ZOK w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1. Szacunkowy zakres, sieć wodociągowa o długości 770 mb z rur PE o średnicy 110 mm, b) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej odprowadzająca ścieki ze strefy przedsiębiorczości - do uzgodnienia z administratorem tj. ZOK w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1. Szacunkowy zakres, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1000 mb z rur PE o średnicy 110 mm, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 250 mm o długości 230 mb, c) droga dojazdowa do strefy przedsiębiorczości ok. 0,45 km klasy D z chodnikami, kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości 5,0 m o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h. 1.1. Zakres prac projektowych z uwzględnieniem podziału na zakres w obrębie Strefy przedsiębiorczości i poza Strefą przedsiębiorczości 1.) Opracowanie koncepcji Projektu Budowlanego 2.) Opracowanie projektu budowlanego wszystkich wymaganych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami obejmujący : - Projekt branży drogowej - Projekt branży sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji sanitarne grawitacyjnej, przepompowni ścieków - Projekt branży elektrycznej - Projekt branży telekomunikacyjnej 3.) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 4.) Uzyskanie Warunków Technicznych na podłączenie do sieci. 5.) Uzyskanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych. 6.) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej. 7.) Uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę . 8.) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wykonania robót budowlanych wszystkich branż. 9.) Opracowanie Projektów Wykonawczych wszystkich wymaganych branż obejmujących: - Projekt branży drogowej - Projekt branży sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków - Projekt branży elektrycznej - Projekt branży telekomunikacyjnej 10.) Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy. 11.) Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu Zastępczego 12.) Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 13.) Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 14.) Opracowanie Przedmiarów robót wszystkich branż w podziale na zakres w obrębie strefy przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 15.) Opracowanie Kosztorysów inwestorskich wszystkich branż w podziale na koszty w obrębie przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 1.2. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: 1.) Roboty przygotowawcze, zagospodarowanie zaplecza terenu budowy. 2.) Roboty branży drogowej na podstawie wykonanych projektów w zakresie: drogi - nawierzchnie jezdne i chodniki. 3.) Roboty branży sanitarnej na podstawie wykonanych projektów w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków. 4.) Roboty branży elektrycznej na podstawie wykonanych projektów w zakresie : budowy oświetlenia ulicznego, instalacji zasilającej przepompownie, przyłączenie do sieci energetycznej dostawcy energii. 5.) Roboty branży telekomunikacyjnej na podstawie wykonanych projektów w zakresie: budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, podłączenie do sieci operatora. 6.) Wykonanie niezbędnych prób i badań końcowych wymaganych przepisami, w tym również kamerowanie sieci 1.3. Zakres po zakończeniu robót budowlanych: 1.) Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, w podziale na zakres w obrębie strefy przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 2.) Opracowanie kosztorysów powykonawczych w podziale na koszty w obrębie strefy przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 3.) Uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu 1.4. Kompletna dokumentacja projektowa i wykonawcza wraz z częścią kosztową musi być opracowana w n/w ilości egzemplarzy: a). Opracowanie projektu budowlano i wykonawczego wszystkich branż po 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. b). Przedmiary robót wszystkich branż w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. c). Kosztorys inwestorski w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. d). Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. e). Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. f). Uzgodnienia i decyzje: oryginały wszystkich uzgodnień i decyzji w oddzielnej teczce, a niezależnie od tego kopie podpisane za zgodność z oryginałem w każdym egzemplarzu dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja projektowa musi zawierać pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydawana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną cześć przekazywanej dokumentacji projektowej 1.5. Zamontowanie na czas realizacji robót tablic informacyjnych - 1 szt., a po zakończeniu realizacji tablic pamiątkowych - 1 szt. (tablice muszą spełniać wymagania określone w dokumencie - Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2007 - 2013, adres strony internetowej: http:www.rpo.warmia.mazury.pl. 1.6. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z Załącznikiem Nr 1 do PFU stanowiący Załącznik Nr 8 SIWZ. 1.7. O ile w programie funkcjonalno użytkowym stanowiącym opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą słowa: wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w treści programu funkcjonalno użytkowego. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamówienie tożsame z zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej 50 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.30.00-8, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.23.31.20-6, 45.00.00.00-2, 45.23.23.00-5, 71.20.00.00-0, 71.40.00.00-2, 71.50.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 150 000,00 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 14 8300 0009 0000 1938 20000 0010 W tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium - przetarg - Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda, inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej jedno zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości nie mniejszej niż 5 000 0000 zł brutto, obejmującej: - budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci energetycznej b/. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem jednego zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i jednego zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych zrealizowanych w oddzielnych zamówieniach o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000 000 zł brutto, obejmujących: - budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci energetycznej Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych informacji wynikających z wzoru Nr 6 do SIWZ oraz załączonych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia załącznik Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji: I. SPECJALIŚCI KLUCZOWI 1). Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu) Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a). wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane, jako Kierownik Kontraktu (lub równoważne stanowisko obejmujące zarządzanie kontraktem lub projektem takie jak: Menager Projektu, Dyrektor Kontraktu, itp.). (wymagana funkcja nie może być łączona z pozostałymi wymienionymi w SIWZ). 2). Projektant branży drogowej Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a). uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami; b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami. 3). Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a). uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami. 4). Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a). uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami; b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami. 5). Projektant branży telekomunikacyjnej Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a) uprawnienia budowlane do projektowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu jako projektant branży telekomunikacyjnej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami. 6). Kierownik robót branży drogowej/Kierownik budowy Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a). uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami; b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót branży drogowej lub kierownik budowy, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami. 7). Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a). uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót branży sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami. 8). Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a). uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami; b). co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót branży elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami. 9). Kierownik robót branży telekomunikacyjnej Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjne bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; b) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik robót branży telekomunikacyjnej, liczone od daty uzyskania uprawnień zgodnych z powyższymi wymaganiami. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji projektanta i kierownika robót poszczególnych branż (poza funkcją Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu) pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Poza personelem wskazanym w ofercie, jako Kluczowi Specjaliści, Wykonawca musi mieć do dyspozycji w miarę potrzeb odpowiednio wykwalifikowany personel wspomagający (nie wykazany w ofercie), posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.:robót konstrukcyjno-budowlanych, robót rozbiórkowych, wykonania nasadzeń zieleni, obsługi geodezyjnej i geologicznej, ochrony środowiska oraz pozostały personel niezbędny do prawidłowej realizacji zadania. Osoby wymienione w ofercie, jako Kluczowi specjaliści muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na własny koszt wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia 1) Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006r., poz. 578 z póź. zm;). Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych informacji wynikających z wzoru Nr 5 i 5A do SIWZ oraz załączonych dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 3 000 000 zł (trzy miliony złotych). W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za najważniejsze roboty Zamawiający uzna roboty budowlane niezbędne dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.2 SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć: 1/. Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 1. zmiany terminu: 1) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 2) wstrzymaniem robót przez zamawiającego, 3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 4) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 5) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 7) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Innym w następujących przypadkach: 1) Wystapienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub wytycznych Instytucji Zarządzających, Wdrażającej lub Pośredniczącej w zakresie mającym wpływ na realzację przedmiotu umowy. 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) Wystapienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne od wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert warunki okreslone w SIWZ; 4) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5) Zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy. 6) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna i udowodni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie określonym we wniosku Zamawiającego; 7) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda pokój 311.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Raport oddziaływania na środowisko

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.01.2014, ostatnia aktualizacja: 26.02.2014, odsłon: 2 889


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559183
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości