Nasz znak: RGP.6840.10.2012        
Ostróda, 20 grudnia 2013 r.
 
Informacja
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. W dniu 12 grudnia 2013 r. został przeprowadzony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/10 o pow. 0,2182 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
2. Działka nr 675/10 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 46.000,oo zł /słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych/.
 
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 20 grudnia do 30 grudnia 2013 r.
 
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.20.2013        
Ostróda, 20 grudnia 2013 r.
 
Informacja
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. W dniu 12 grudnia 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
2. Działka nr 675/31 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 54.100,oo zł /słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/.
 
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 20 grudnia do 30 grudnia 2013 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.21.2013        
Ostróda, 20 grudnia 2013 r.
 
 
Informacja
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. W dniu 12 grudnia 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/32 o pow. 0,2283 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
2. Działka nr 675/32 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 52.000,oo zł /słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/.
 
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 20 grudnia do 30 grudnia 2013 r.
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.19.2013        
Ostróda, 20 grudnia 2013 r.
 
Informacja
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. W dniu 12 grudnia 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej - działki nr 675/15 o pow. 0,1724 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
2. Działka nr 675/15 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 39.300,oo zł /słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 40.000,oo zł /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/.
 
5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Aneta Urbanowicz.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 20 grudnia do 30 grudnia 2013 r.
 
Data przekazania do publikacji: 20.12.2013r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
Nasz znak: RGP.6840.19.2011
dot. również: RGP.6840.20.2012,
RGP.6840.21.2012, RGP.6840.10.2012
Ostróda, 04 listopada 2013 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki Nr 675/10 o pow. 0,2182 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo oraz I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo:
 
 • Nr 675/15 o pow. 0,1724 ha,
 • Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha,
 • Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha.
 
Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ w/w działki przeznaczone są pod tereny mieszkalno-usługowe.
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.
Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową-osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.
Nabywca działki zobowiązany jest do wykonania na koszt własny jej uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:
 • Nr 675/10 o pow. 0,2182 ha, cena wywoławcza 46.000,- zł, wadium 5.000,- zł,
 • Nr 675/15 o pow. 0,1724 ha, cena wywoławcza 39.300,- zł, wadium 5.000,- zł,
 • Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, cena wywoławcza 54.100,- zł, wadium 5.000,- zł,
 • Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha, cena wywoławcza 52.000,- zł, wadium 5.000,- zł,
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 12 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 • Nr 675/10 - o godz. 900
 • Nr 675/15 - o godz. 1000
 • Nr 675/31 - o godz. 1100
 • Nr 675/32 - o godz. 1200
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 9 grudnia 2013r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działki nr 675/10:
 • 11.04.2013 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
 • 28.06.2013 r. - II przetarg ustny nieograniczony;
 • 27.09.2013 r. - III przetarg ustny nieograniczony.
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo,  w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 7 listopada 2013 r. do 9 grudnia 2013 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej w dniu 7 listopada 2013 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.11.2013, ostatnia aktualizacja: 20.12.2013, odsłon: 1 207


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563818
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości