Ostróda, 20 sierpnia 2014r.
ZP. 271.9.2014
 
Strona internetowa
 
dotyczy: Przetarg nieograniczony ,,Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda
do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015”
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015” w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia na Część II. tj. trasa Wygoda -Glaznoty -Wygoda -Giętlewo- Klonowo-Wysoka Wieś- Pietrzwałd - Zajączki - Pietrzwałd-Wygoda. tj. 162 km dziennie, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród pozostałych tj. oferta nr 2 złożona przez Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43 14-300 Morąg za cenę ofertową brutto 2,75zł brutto za km.
 
Ostróda, 11 sierpnia 2014r.
ZP. 271.9.2014
 
Strona internetowa Zamawiającego, tablica ogłoszeń
 
dotyczy: Przetarg nieograniczony ,,Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015”
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759. ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015”
 
 Część I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Brzydowo-Durąg-Rudno-Brzydowo-Ostróda. tj. 150 km dziennie została wybrana oferta nr 5 złożona przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Burszynowa 23 Wałdowo 14-100 Ostróda za cenę ofertową 1,92 zł za km. Oferta złożona przez firmę EL-TRANS Michał Antochowski ul. Burszynowa 23 Wałdowo 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ponadto ważne oferty na część I zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:
- oferta nr 1 złożona przez Usługowy Transport Osobowy Jolanta Wysocka Lubajny 81 14-100 Ostróda - 83,40 punktów
- oferta nr 2 złożona przez Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg - 90,90 punktów
 
 Część II. Wygoda -Glaznoty -Wygoda -Giętlewo- Klonowo-Wysoka Wieś- Pietrzwałd - Zajączki -Pietrzwałd-Wygoda. tj. 162 km dziennie została wybrana oferta nr 6 złożona przez firmę Przewozy osobowe ,,MIRAS” Mirosław Drosio Łączno 33 14-300 Morąg za cenę ofertową brutto 1,94zł za km. Oferta złożona przez firmę Przewozy osobowe ,,MIRAS” Mirosław Drosio Łączno 33 14-300 Morąg uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty na część II zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:
 - oferta nr 2 złożona przez Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43 14-300 Morąg - 70,50 punktów
- oferta nr 4 złożona przez Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda- 69,20 punktów
Część III. Ostróda-Kajkowo-Nowe Siedlisko-Olsztyn ul. Turowskiego 1- Ostróda tj. 210 km dziennie została wybrana oferta nr 3 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. ul. Garnizonowa 14 14-100 Ostróda za cenę ofertową brutto 1,79 zł za km. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. ul. Garnizonowa 14 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 Ponadto ważne oferty na część III zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:
- oferta nr 1 złożona przez Usługowy Transport Osobowy Jolanta Wysocka Lubajny 81, 14-100 Ostróda – 91,70 punktów
-oferta nr 2 złożona przez Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43 14-300 Morąg – 92,20 punkty
- oferta nr 5 złożona przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Burszynowa 23 Wałdowo 14-100 Ostróda- 93,20 punkty
- oferta nr 6 złożona przez Przewozy osobowe ,,MIRAS” Mirosław Drosio Łączno 33,14-300 Morąg- 43,80 punktów
 
Część IV. Ostróda-Ruś Mała-Międzylesie-Zwierzewo-Ostróda tj. 50 km dziennie została wybrana oferta nr 5 złożona przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Burszynowa 23 Wałdowo 14-100 Ostróda za cenę ofertową 2,38 zł za km. Oferta złożona przez firmę EL-TRANS Michał Antochowski ul. Burszynowa 23 Wałdowo 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty na część I zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:
- oferta nr 1 złożona przez Usługowy Transport Osobowy Jolanta Wysocka Lubajny 81,14-100 Ostróda – 88,10 punktów

 

Ostróda: Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 247304 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów do szkół na trasach I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Brzydowo-Durąg-Rudno-Brzydowo-Ostróda. tj. 150 km dziennie. II. Wygoda -Glaznoty -Wygoda -Giętlewo- Klonowo-Wysoka Wieś- Pietrzwałd - Zajączki-Pietrzwałd-Wygoda. tj. 162 km dziennie. III. Ostróda-Kajkowo-Nowe Siedlisko-Olsztyn ul. Turowskiego 1- Ostróda tj. 210 km dziennie IV. Ostróda-Ruś Mała-Międzylesie-Zwierzewo-Ostróda tj. 50 km dziennie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał/wykonuje: co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze i zakresie o wartości min. 50.000,00 brutto dla tras I, II i III. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. Dla trasy nr IV zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia, nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia tj. -część I trasa nr. I min. 1bus - 22 osobowy; - część II trasa nr. II min. 1 autobus - 42 osobowy -część III trasa nr. III 1 bus - 14 osobowy plus kierowca . Trasa dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych. - część IV trasa nr IV 1 samochód 5 osobowy plus kierowca

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował personelem przewidzianym do realizacji zadania. Wymagane jest wskazanie kierowców z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami danego rodzaju tj. min. jeden kierowca na każdą cześć zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Za główne usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. VIII .1.2) SIWZ.;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ 2. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskigo 1 14-100 Ostróda II piętro pokój 311..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.07.2014, ostatnia aktualizacja: 20.08.2014, odsłon: 1 278


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558955
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości