Ostróda, 17 czerwca 2013

ZP.271.5.2013

 

Dotyczy Sporządzenie jednego projektu decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonego wniosku z dnia 27.09.2012r. (uzupełnionego dnia 15.10.2012r.)

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759. ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Sporządzenie jednego projektu decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonego wniosku z dnia 27.09.2012r. (uzupełnionego dnia 15.10.2012r.) ” wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Pracownię Usług Architektonicznych arch. Mariusz Szafarzyński
ul. Lubelska 25A, 10-408 Olsztyn za cenę ofertową brutto 250,00zł. Oferta złożona przez Pracownię Usług Architektonicznych arch. Mariusz Szafarzyński ul. Lubelska 25A, 10-408 Olsztyn uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto ważne oferty złożyły firmy:

 

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

punkty

1

 

Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego ,,ATA”

ul. Królewiecka 93/2

82-300 Elbląg

 

20,33

 

 

Ostróda: Sporządzenie jednego projektu decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonego wniosku z dnia 27.09.2012r. (uzupełnionego dnia 15.10.2012r.)


Numer ogłoszenia: 202670 - 2013;

data zamieszczenia: 24.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie jednego projektu decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonego wniosku z dnia 27.09.2012r. (uzupełnionego dnia 15.10.2012r.).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie jednego projektu decyzji o warunkach zabudowy na podstawie złożonego dnia 27.09.2012 r. wniosku o ustalenie warunków zabudowy (uzupełnionego dnia 15.10.2012 r.- do wglądu w siedzibie Zamawiającego) dla inwestycji polegającej na budowie: - hotelu o wymiarach ok. 120m x 30m ( parter, 2 piętra i poddasze użytkowe), konstrukcja murowana. W obiekcie znajdować się będą między innymi pokoje hotelowe, sale konferencyjne, bankietowe, baseny, sauny, gabinety masażu i odnowy, wanny z hydromasażem na zewnątrz i wewnątrz budynku itp., część rekreacyjna. - Basenu zewnętrznego o wymiarach ok. 15 m x 30 m x 1,5 m. - Strefy aktywnego wypoczynku - Boiska do gry: w siatkówkę, koszykówkę, korty tenisowe i inne, plac zabaw. - Budynku wypożyczalni sprzętu pływającego o wymiarach ok. 15 m x 20 m - konstrukcja murowano - drewniana. - Wiaty grillowej o powierzchni około 300 m2 - konstrukcja murowano - drewniana. - Parkingu dla około 50 pojazdów. -Budynku kotłowni o wymiarach ok. 10 m x 10 m - konstrukcja murowana. -Ciągów komunikacyjnych dla ruchu kołowego oraz ruchu pieszych, parkingi organizowane na całym terenie ośrodka będą jako utwardzone szczelnie lub przepuszczalnie. Obiekty będą wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą, telefoniczną itp. Obiekty o konstrukcji murowanej i murowano - drewnianej. Zaopatrzenie w wodę z sieci wiejskiej, ścieki do kanalizacji zbiorczej, ogrzewanie c.o. - własna kotłownia. Własna kotłownia będzie opalana: biomasą, peletem, brykietem, ekogroszkiem ewentualnie będą zastosowane pompy ciepła jako energia cieplna. Przewiduje się montaż do ogrzewania wody użytkowej kolektorów słonecznych (do ustalenia na etapie projektu budowlanego). Dla przedmiotowej inwestycji w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego został przygotowany przez urbanistę negatywny projekt decyzji o warunkach zabudowy. Dodatkowo uzyskano przeciwstawną opinię innego urbanisty, z której to wynika, iż nie ma przesłanek do wydania decyzji odmownej. Na podstawie przygotowanego projektu Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję negatywną, od której wnioskodawca wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Rozpatrując sprawę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, zalecając organowi pierwszej instancji przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, a jeżeli nie przyniesie ona rezultatu wyłonienie trzeciego niezależnego urbanisty. Projekt decyzji, analiz oraz załączniki graficzne muszą być opracowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w szczególności z: - ustawą z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 201 poz..647 z późn. zm.) - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawijący nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg metody spełnia,nie spełnia.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg metody spełnia,nie spełnia

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg metody spełnia,nie spełnia

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: - osobą, która jest członkiem izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia,nie spełnia

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg metody spełnia,nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·                  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Parafowany wzór umowy 2. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony zastrzegają możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie planowania przestrzennego, mająca wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda II piętro pokój 311.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.05.2013, ostatnia aktualizacja: 19.06.2013, odsłon: 1 256


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544882
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości