Nasz znak: RGP.6845.12.2012                                                            

Ostróda, 18 marca 2013 r.

 

Informacja

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.   W dniu 08 marca 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działki Nr 261/1 o pow. 1,0583 ha, położonej w obrębie Kajkowo.

 

2.   Działka nr 261/1 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00024406/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3.   Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.

 

4.   Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 211,66 zł /słownie: dwieście jedenaście złotych 66/100/. W wyniku przetargu osiągnięto wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w kwocie 241,66 zł /słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych 66/100/.

 

5.   W wyniku przetargu dzierżawcą nieruchomości ustalono: Mariana Księżopolskiego.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 marca do 27 marca 2013 r.

 

Data przekazania do publikacji: 19.03.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

 

Nasz znak: RGP.6845.12.2012

Ostróda, 31 stycznia 2013 r.

 

Ogłoszenie

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 107/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda - Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kajkowo, oznaczonej jako działka nr 261/1 o pow. 1,0583 ha.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę zlokalizowana jest w północnej części wsi Kajkowo, na terenie o zróżnicowanej konfiguracji. Na działce usytuowanych jest kilka słupów elekroenergetycznych średniego napięcia, co jest powiązane z rolą pobliskiego Głównego Punktu Zasilającego (GPZ).

Dojazd do działki jest utrudniony. Na działce znajduje się wąwóz porośnięty drzewami i krzewami. Przez południową granicę działki przebiega kanalizacja sanitarna.

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne.

 

Umowa dzierżawy ww. nieruchomości będzie zawarta okres 10 lat.

 

Wywoławcza wysokości rocznego czynszu dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość wynosi:
211,66 zł
(słownie: dwieście jedenaście złotych 66/100) plus należny podatek VAT.

 

Minimalne postąpienie wywoławcze czynszu dzierżawnego wynosi: 10 zł (słownie: dziesięć złotych)


Wadium wynosi: 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)

 

Roczny czynsz dzierżawny w/w terenu, będący kwotą wywoławczą do przetargu, ustala się zgodnie
z § 1. Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LIII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu wraz z podatkiem VAT będzie płatny z góry do dnia
15 marca każdego roku, po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1.


Szczegółowe warunki dzierżawy określone są we wzorze umowy dostępnym w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314.

 

Przetarg odbędzie się dnia 08 marca 2013r. o godzinie 9 00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 401

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 20 zł w terminie do dnia 06 marca 2013 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał oraz pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Kajkowo.

 

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 06 lutego 2013 r. do 06 marca 2013 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl.

 

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.02.2013, ostatnia aktualizacja: 19.03.2013, odsłon: 1 106


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544484
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości