Ostróda, 17 grudnia 2012

IGK.271.11 .2012

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2012r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759. ze zm.) informuję , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie :

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2012r.

została wybrana oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy w Iławie ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława za cenę (wysokość oprocentowania + marża banku) - 6,07%.

Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Iławie ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto w postępowaniu ważne oferty złożyły firmy otrzymując następującą liczbę punktów.

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

wysokość oprocentowania + marża banku)

punkty

1.

Getin Noble Bank S.A. CENTRALA

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

6,42%

95

 

 

 

Numer ogłoszenia: 494570 - 2012;

data zamieszczenia: 06.12.2012

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 487442 - 2012 data 04.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..

• W ogłoszeniu jest: termin składania ofert 12.12.2012 godz. 12.00.

• W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert 14.12.2012 godz. 9.00.

 

Treść pytań oferentów i odpowiedzi zamawiającego

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

 

Załączniki do SIWZ

 

 

Ostróda: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2012r.

 

Numer ogłoszenia: 487442 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2012r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia (w tym zakres rzeczowy): 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda na 2012 r. 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: 2.1 Wysokość kredytu: 1.020.000,- zł (Słownie złotych: jeden milion dwadzieścia tysięcy). 2.2 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2.3 Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2021 r. 2.4 Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w terminie do dnia 27 grudnia 2012 r. 2.5 Wymagana karencja spłaty kredytu: do dnia 31 lipca 2014 r. 2.6 Odsetki od udzielonego kredytu będą naliczane i regulowane, jak niżej: - podstawą naliczania odsetek będzie bieżący stan zadłużenia, - do naliczania odsetek dla całego okresu kredytowania przyjmuje się, iż rok posiada 365 dni, - odsetki będą naliczane za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania, - odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, - odsetki będą płatne do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie otrzymanego od Banku pisemnego zawiadomienia. 2.7 Oprocentowanie kredyty w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M stanowiącej średnią z notowań stawki z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc kolejnej raty odsetkowej, powiększone o stałą marżę banku. Do celów przetargu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 5 grudnia 2012 r. z godz. 1000. 2.8 Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w terminie do dnia 31 lipca każdego roku, w ratach jak niżej: - w roku 2014 - 25.000,- zł; - w roku 2015 - 25.000,- zł; - w roku 2016 - 150.000,- zł; - w roku 2017 - 150.000,- zł; - w roku 2018 - 150.000,- zł; - w roku 2019 - 170.000,- zł; - w roku 2020 - 170.000,- zł; - w roku 2021 - 180.000,- zł. Zakończeniem okresu kredytowania tj. spłaty ostatniej raty kapitałowej i odsetkowej będzie dzień 31 lipca 2021 r. 2.9 Bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu. 2.10 Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem. 2.11 Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za wprowadzane zmiany w umowie. 2.12 Zastrzega się spłatę kredytu przed terminem. 2.13 Wyklucza się założenie rachunku bankowego lub pomocniczego przez Zamawiającego w Banku Wykonawcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski wymagane przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002 Nr 72 poz. 665 z późn. Zm.) Zwanej dalej ustawa prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy prawo bankowe Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia nie spełnia .

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia nie spełnia .

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć 1) projekt umowy zawierający wszystkie postanowienia SIWZ 2) pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzone notarialnie) w przypadku, gdy jego upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego zezwolenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu wraz ze zmianą harmonogramu oraz terminu płatności odsetek kapitałowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, II piętro pokój nr 304.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 04.12.2012, ostatnia aktualizacja: 18.12.2012, odsłon: 1 015


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209905
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości