Ostróda, 18 lipca  2013r.

ZP. 271.7.2013

 

dotyczy: Przetarg nieograniczony  ,,Dowóz  uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r.  Nr 113, poz. 759. ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych  w roku szkolnym 2013/2014”

 

Część I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Brzydowo-Durąg-Rudno-Brzydowo-Ostróda.  tj. 150 km dziennie została wybrana oferta nr 2  złożona przez Przewozy Autokarowe Lipnicki  Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43 14-300 Morąg za cenę ofertową  2,10zł za km. Oferta złożona przez firmę Przewozy Autokarowe Lipnicki  Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43 14-300 Morąg uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ponadto ważne oferty na  część I zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:

- oferta nr 4 złożona przez  EL-TRANS Michał Antochowski  ul. Burszynowa 23 Wałdowo 14-100 Ostróda- 82,60 punktów

- oferta nr 5 złożona przez  Wan-Bus Sławomir Wanowicz  Tylkowo 44  12-130 Pasym- 79,55 punktów

 

Część II. Wygoda -Glaznoty -Wygoda -Giętlewo- Klonowo-Wysoka Wieś- Pietrzwałd - Zajączki  -Pietrzwałd-Wygoda.  tj. 162 km dziennie została wybrana oferta  nr 2 złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda za cenę ofertową brutto 2,80 za km. Oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem Józef Zawrocki 14-123 Wygoda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto ważne oferty na  część II zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:

- oferta nr 2 złożona przez Przewozy Autokarowe Lipnicki  Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43 14-300 Morąg - 82,60 punktów

 

Część III. Ostróda-Kajkowo-Nowe Siedlisko-Olsztyn ul. Turowskiego 1- Ostróda

tj. 190 km dziennie. została wybrana oferta  nr 4 złożona przez firmę EL -TRANS Michał Antochowski  ul. Burszynowa 23 Wałdowo 14-100 Ostróda za cenę ofertową brutto 1,62 zł za km.   Oferta złożona przez firmę EL -TRANS Michał Antochowski ul. Burszynowa 23 Wałdowo 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto ważne oferty na  część III zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:

- oferta nr 2 złożona przez Przewozy Autokarowe Lipnicki  Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43 14-300 Morąg - 93,64  punkty

- oferta nr 3 złożona przez Przewozy osobowe ,,MIRAS” Mirosław Drosio Łączno 33

14-300 Morąg- 91,01 punktów

-  oferta nr 5 złożona przez  Wan-Bus Sławomir Wanowicz  Tylkowo 44  12-130 Pasym- 86,17 punktów

 

 

Ostróda: Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 254370 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół na trasach I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Brzydowo-Durąg-Rudno-Brzydowo-Ostróda. tj. 150 km dziennie. II. Wygoda -Glaznoty -Wygoda -Giętlewo- Klonowo-Wysoka Wieś- Pietrzwałd - Zajączki -Pietrzwałd-Wygoda. tj. 162 km dziennie. III. Ostróda-Kajkowo-Nowe Siedlisko-Olsztyn ul. Turowskiego 1- Ostróda tj. 190 km dziennie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ne dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Wykonawca musi posiadać Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał/wykonuje: co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze i zakresie o wartości min. 50.000,00 brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia tj. -część I trasa nr. I min. 1bus - 16 osobowy; - część II trasa nr. II min. 1 autobus - 42 osobowy -część III trasa nr. III 1 bus - 7 osobowy . Trasa dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował personelem przewidzianym do realizacji zadania. Wymagane jest wskazanie kierowców z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami danego rodzaju tj. min. jeden kierowca na każdą cześć zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·                  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·                  określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Za główne usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. VIII .1.2) SIWZ.;

·                  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·                  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ 2. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda II piętro pokój 311.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.07.2013, ostatnia aktualizacja: 29.07.2013, odsłon: 1 036


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544488
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości