Ostróda, 17 kwietnia 2014r.
ZP. 271.5.2014
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: ,,Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”
 
Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 907. ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury” wybrano:
 
CZĘŚĆ I „UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY”
 
Wybrano ofertę nr 6 złożoną przez T.U. Compensa S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy ul. Matejki 1A 85-061 Bydgoszcz z łączną sumą: 81,02 punktów. Oferta złożona przez T.U. Compensa S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy ul. Matejki 1A 85-061 Bydgoszcz otrzymała największą ilość punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty w części I postępowania złożyli:
 
Oferta nr 1 – Inter Polska S.A. Oddział w Olsztynie ul. Żołnierska 16c, 10-561 Olsztyn
 
45,77 + 29,00 = 74,77 punktów
 
Oferta nr 3 – Inter Risk T.U. S.A. Oddział Olsztyn ul. Michała Kajki 3, 10-546 Olsztyn
 
65,00 + 12,50 = 77,50 punktów
 
Oferta nr 4 – T.U. UNIQA S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 134 – Przedstawiciel w Toruniu ul. Fałata 94 87-100 Toruń
 
41,07 + 11,75 = 52,82 punktów
 
Oferta nr 5 – Concordia Polska TUW Oddział Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 89/91 85-950 Bydgoszcz
 
35,90 + 13,25 = 49,15 punktów
 
 
CZĘŚĆ II „UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNIZCZEJ STRAŻY POŻARNEJ GMINY OSTRÓDA”
 
Wybrano ofertę nr 6 złożoną przez T.U. Compensa S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy ul. Matejki 1A 85-061 Bydgoszcz z łączną sumą: 100 punktów. Oferta złożona przez T.U. Compensa S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy ul. Matejki 1A 85-061 Bydgoszcz otrzymała największą ilość punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty w części II postępowania złożyli:
 
Oferta nr 3 – Inter Risk T.U. S.A. Oddział Olsztyn ul. Michała Kajki 3, 10-546 Olsztyn
 
(1 387,00 : 10 719,00) x 100 p. = 12,94 punktów
 
Oferta nr 4 – T.U. UNIQA S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 134 – Przedstawiciel w Toruniu ul. Fałata 94 87-100 Toruń
 
 
(1 387,00 : 10 719,00) x 100 p. = 12,94 punktów
 
Oferta nr 5 – Concordia Polska TUW Oddział Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 89/91 85-950 Bydgoszcz
 
(1 387,00 : 3 797,00) x 100 p. = 36,53 punktów
 
 
CZĘŚĆ III „UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY”
 
 
Wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Concordia Polska TUW ,Oddział Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, z sumą punktów: 98,00 punktów. Oferta złożona przez Concordia Polska TUW ,Oddział Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, otrzymała największą ilość punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty w części III postępowania złożyli:
 
Oferta nr 2 – PZU S.A. Oddział Regionalny Zespół Sprzedaży korporacyjnej Olsztyn, ul. Kościuszki 59, 10-950 Olsztyn
 
79,42 + 3,50 = 82,92 punktów
 
Oferta nr 3 – Inter Risk T.U. S.A. Vienna Insurance Group – Oddział Olsztyn ul. Michała Kajki 3, 10-546 Olsztyn
 
73,00 + 2,00 = 75,00 punktów
 

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Ostróda, 14 kwietnia 2014r.
 
ZP.271.5.2014
                                                              Wykonawcy biorący udział w postepowaniu, strona internetowa 
 
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 207.000 EURO na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury
 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania. Jednocześnie w odpowiedzi na pytania 1, 14 i 21 Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji
 
Treść pytań i odpowiedzi z dnia 14.04.2014r.

 

Ostróda, 11 kwietnia 2014r.

ZP. 271.5.2014

 

Strona internetowa zamawiającego

 
Dotyczy: ,,Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”
 
W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia oraz ilością pytań Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 15.04.2014 na dzień 17.04.2014. Na podstawie art. 38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie terminu składania ofert. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w/w zakresie. Odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający udzieli najpóźniej w dniu 14.04.2014r.
 

Numer ogłoszenia: 124238 - 2014;

data zamieszczenia: 11.04.2014OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 116670 - 2014 data 07.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

 

Ostróda: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY
Numer ogłoszenia: 116670 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GMINY OSTRÓDA Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC,AC,NNW,ASS).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, do wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek na podstawie załączonych dokumentów według formuły spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu zamówienia, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy. Celem potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na: dla CZĘŚCI I: 1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; 2. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 5. zmianie liczby osób ubezpieczonych w zakresie NNW; 6. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 7. zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ; 8. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 9. korzystnych dla Zamawiającego zmian ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; 10. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych. dla CZEŚĆI II: 1. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia; 2. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 3. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych; 4. zmianie liczby ubezpieczonych, formy organizacyjnej lub zmianie liczby jednostek OSP. dla CZEŚĆI III: 1. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 2. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 3. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych; 4. zmianie ilości ubezpieczonych pojazdów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 65
  • 2. fakultatywne warunki ubezpieczenia - 35

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GMINY OSTRÓDA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC,AC,NNW,ASS).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. fakultatywne warunki ubezpieczenia - 10

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Data przekazania do publikacji: 07.04.2014r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.04.2014, ostatnia aktualizacja: 03.06.2014, odsłon: 1 655


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544910
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości